Lagutskottets betänkande 1/2002-2003

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändringar av kommunallagen och lagstiftningen om kommunindelning

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 24/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår vissa ändringar i kommunallagen från år 1997. Förbudet att samtidigt sitta i kommunens styrelse och en nämnd föreslås upphävt. Jävsreglerna för föredragande tjänstemän föreslås gälla även beredande och handläggande tjänstemän. Förfarandet vid framläggande av protokoll från kommunalförbundens fullmäktige föreslås något förenklat. Dessutom ingår vissa tekniska ändringar i förslaget.

     I framställningen ingår även en ändring av blankettlagen om kommunindelning som innebär att rikets nya kommunindelningslag från år 1997 görs tillämplig även i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag antas, dock så att de föreslagna bestämmelserna beträffande utvidgning av jävsbestämmelserna föreslås utgå ur framställningen.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Kommunallagen för landskapet Åland totalreviderades år 1997. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 1998 med undantag av lagens 10 kap. som trädde i kraft ett år senare. Lagen har därefter ändrats en gång (19/1998).

     Utskottet har erfarit att Ålands kommunförbund utvärderat den nya kommunallagen genom att hos medlemskommunerna göra en förfrågan om behovet av förändringar i kommunallagen och om synpunkter i övrigt på  lagens tillämpning. Under våren 2001 lämnade kommunerna ett antal ändringsförslag och andra synpunkter till kommunförbundet som därefter ytterligare beredde frågan. På basis härav föreslog kommunförbundets styrelse i december 2001 i ett initiativ till landskapsstyrelsen ändringar av 54, 61 och 91 §§ kommunallagen.

     Enligt vad utskottet kunnat konstatera har 1997 års kommunallag i huvudsak fungerat på ett ändamålsenligt sätt och motsvarat de målsättningar lagstiftaren hade vid lagens tillkomst. Av de ändringsförslag som ingår i framställningen innebär förslaget att upphäva 54 § 2 mom. 5 punkten en återgång till situationen före den nya lagens tillkomst. Övriga förslag är närmast att betrakta som kompletteringar eller förtydliganden av gällande bestämmelser.

     Utskottet tillstyrker på de grunder landskapsstyrelsen anför att de i framställningen ingående lagförslagen antas, dock så att förslaget till ändring av 61 § kommunallagen föreslås utgå eftersom förslaget enligt utskottets mening inte är tillräckligt underbyggt.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

54 § I framställningen till 1997 års kommunallag föreslog landskapsstyrelsen en begränsning av valbarheten till nämnd så att den som är ledamot i kommunens styrelse inte samtidigt kan väljas till ledamot i en nämnd. En motsvarande begränsning fanns inte i den tidigare gällande kommunallagen från år 1980. Motivet för begränsningen var ett önskemål att styrelsemedlemmarnas redan tidigare starka ställning i kommunerna inte ytterligare borde stärkas genom medlemskap också i nämnder. Vidare ingick en målsättning att sprida uppdragen till så många personer som möjligt.

     Utskottet har erfarit att det bland kommunerna i landskapet finns ett allmänt utbrett önskemål om att det skall vara möjligt att välja också kommunstyrelsemedlemmar till medlemmar i en nämnd. Flera motiv talar enligt kommunernas åsikt för detta, bland annat behovet av en nära kontakt mellan beslutsfattarna i styrelsen och nämnderna samt de problem vissa mindre kommuner har att fylla alla förtroendeuppdrag med lämpliga och intresserade personer.

     Enligt utskottets åsikt främjas den kommunala demokratin av att förtroendeuppdrag fördelas i en så bred krets som möjligt. Utskottet anser dock att ändamålsenligheten av om en medlem i kommunalstyrelsen i ett enskilt fall samtidigt kan inneha uppdrag i en nämnd avgörs bäst av respektive kommun, utan särskilda restriktioner i lagstiftningen. Utskottet tillstyrker därför förslaget.

 

61 § För närvarande omfattar de jävsregler som gäller för ledamöter i ett kommunalt organ också den tjänsteman som fungerar som föredragande i organet. Enligt förslaget skulle jävsreglerna utsträckas att gälla även en tjänsteman som bereder eller handlägger ett ärende. Landskapsstyrelsen anser att gällande bestämmelser inte tillgodoser kravet på opartiskhet i den utsträckning som borde krävas.

     Enligt utskottets åsikt har landskapsstyrelsen inte anfört några särskilda problem med nuvarande regler och inte heller i övrigt framfört tillräckliga eller vägande motiv för förslaget. Begreppen handläggning och beredning har inte närmare definierats men i allmänhet ingår även verkställighet i handläggningen av ett ärende. Eventuella jävsproblem kan ofta undvikas genom ändamålsenliga handläggningsregler som exempelvis bestämmelser om ställföreträdare. Den kommunala förvaltningen i många av de mindre åländska kommunerna är så begränsad att handläggningen av ärenden i vissa fall kan försvåras av att jävsbestämmelserna utvidgas väsentligt.

     Ytterligare noterar utskottet att det i landskapsförvaltningen tillämpas samma jävsregler som gäller för  kommunerna, d.v.s. jävsreglerna berör endast föredragande tjänstemän. Enligt utskottets åsikt är det logiskt att samma huvudregler för jäv tillämpas i landskaps- och kommunalförvaltningen. Det kan i och för sig finnas orsak att se över jävsbestämmelserna inom både landskaps- och kommunalförvaltningen bland annat mot bakgrunden av de principer om god förvaltning som anges i den nya grundlagen för Finland. Enligt utskottets åsikt bör dock sådana förslag föregås av en grundligare beredning.

     Med hänvisning till det ovanstående föreslår utskottet att förslaget till ändring av 61 § utgår ur lagförslaget.

 

2. Landskapslag om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning

 

I anslutning till totalreformen av kommunallagen år 1997 antog lagtinget även en blankettlag om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning. Genom blankettlagen gjordes bl.a. rikets lag från 1977 om kommunindelning (FFS 73/1977) tillämplig i landskapet. De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om kommunindelning handhas av riksmyndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen.

     Rikslagen från år 1977 har senare ersatts med en ny kommunindelningslag från år 1997 (FFS 1196/1997) som landskapsstyrelsen nu föreslår att skall bli tillämplig i landskapet. Till sitt innehåll motsvarar lagen i huvudsak den tidigare lagen från år 1977. I lagen har dessutom inarbetats ett kapitel om sammanslagningsunderstöd. Staten betalar ett visst understöd till de kommuner som blir verksamma efter en ändring av kommunindelningen i riket. Understödet utgår som ett visst belopp per invånare. Bestämmelser om sammanslagningsunderstöd fanns före den nya kommunindelningslagen intagna i en särskild lag om sammanslagningsunderstöd till kommuner (FFS 89/1994) som inte antogs att gälla i landskapet genom den aktuella blankettlagen.

      Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen till denna del föreslagit materiella ändringar som inte närmare motiverats i framställningen. Med beaktande av den pågående diskussionen om de åländska kommunernas ekonomiska ställning och den särskilda struktur kommunförvaltningen har i landskapet borde landskapsstyrelsen enligt utskottets åsikt i framställningens motiveringar ha lämnat sin syn på om de aktuella bestämmelserna är ändamålsenliga också för de åländska kommunernas del eller om en särskild landskapslagstiftning på sikt borde övervägas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson, lagberedaren Mathias Lundqvist och VD för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget med följande ändringar:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 54 § 2 mom. 5 punkten kommunallagen den 25 september 1997 för landskapet Åland (73/1997) samt

     ändras lagens (uteslutning) 67 §, (uteslutning) 91 § 2 och 3 mom. och 93 § som följer:

 

 

 

61 §

     (Uteslutning).

67, 91 och 93 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 november 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson