Lagutskottets betänkande 1/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 1/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst är ytterligare ett i raden av de avtal som bygger på Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, modellavtal. Lagtinget har tidigare givit sitt bifall till ett flertal motsvarande avtal.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 november 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson