Lagutskottets betänkande 1/2010-2011

Tillhör ärendet: Ändring av vallagstiftningen
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av vallagstiftningen

·      Landskapsregeringens framställning nr 28/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om lagtingsval och kommunalval ändras. De huvudsakliga ändringarna innebär att etablerade politiska föreningar får rätt att via en lokal förening nominera kandidater i kommunalvalet, att etablerade kommunala politiska föreningar definieras och får rätt att direkt nominera kandidater i kommunalvalet samt att maximiantalet kandidater på en lista i lagtings- och kommunalvalet blir lika stort som för ett valförbunds listor.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar. 

 

 

Utskottets synpunkter

 

Nomineringsrätten vid kommunalval

 

I framställningen föreslås att nomineringsrätten i kommunalvalet ska utvidgas till att omfatta även etablerade politiska föreningar och etablerade kommunala politiska föreningar.

     Reformen utgår från principen att de personer som kandiderar för ett fullmäktigeuppdrag ska kunna härleda sitt uppdrag från en organisation med bas i den egna kommunen vilket är viktigt för legitimiteten för uppdraget. Rätten för de etablerade politiska föreningarna att nominera kandidater föreslås därför fungera så att föreningarna kan utse en lokal förening i kommunen som har rätt att nominera kandidater i den etablerade politiska föreningens namn. Det bör observeras att den lokala föreningen inte behöver vara en registrerad förening. Utskottet finner att begreppet förening lätt för tankarna till en registrerad förening men har valt att i detta skede inte föreslå någon ändring av begreppet. Nedan för utskottet dock ett allmänt resonemang kring vissa begrepp i vallagstiftningen.

     Den etablerade politiska föreningen bestämmer själv i sitt regelverk på vilket sätt som beslutet om nomineringsrätt i kommunalval ska fattas. Den etablerade politiska föreningen kan bara utse en enda lokal förening att företräda den i kommunen.

     Landskapsregeringen föreslår även att kommunala registrerade politiska föreningar ska ha rätt att direkt nominera kandidater i kommunalvalen. Därför föreslås en ny definition i lagen, etablerade kommunala politiska föreningar. Kraven för att en förening ska vara en etablerad kommunal politisk förening är att föreningen är registrerad, att föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter i kommunen och att föreningen är företrädd i kommunfullmäktige eller var det under föregående mandatperiod. Det finns endast ett fåtal registrerade kommunala politiska föreningar i landskapet idag men landskapsregeringen konstaterar att förslaget kan få som följd att antalet föreningar som fyller kraven på en etablerad kommunal politisk förening ökar.

     Möjligheten att såsom idag bilda valmansföreningar som ställer upp kandidater i kommunen kommer inte att förändras. En översikt över nomineringsrätten enligt förslaget finns bilagd betänkandet.

     Utskottet välkomnar reformen och anser det positivt att nomineringsrätten vidgas på föreslaget sätt.

 

Antalet kandidater på en kandidatlista i lagtings- och kommunalval

 

Enligt gällande vallag får antalet kandidater på en lista i lagtingsvalet inte överstiga 45 och antalet kandidater i ett valförbund får inte vara fler än 90. Samma begränsning gäller för en etablerad politisk förening.

     I framställningen konstateras att det tidigare var vanligt att samla kandidater från samma region på samma lista men att man numera nästan helt har frångått detta förfarande och strävar till att varje kandidat ska ha samma chans att bli invald. Om högst 45 kandidater nomineras ryms alla på en och samma lista. Om någon däremot vill nominera fler än 45 kandidater, måste alla kandidater ställas upp på egna listor som ingår valförbund med varandra. Förfarandet med enmanslistor medför flera nackdelar såsom att ordningsföljden mellan listorna lottas och att kandidatsammanställningen blir svåröverskådlig. Landskapsregeringen föreslår därför att maximiantalet om 45 kandidater per lista i lagtingsvalet ska slopas och att maximiantalet kandidater istället får vara som för ett valförbund, det vill säga tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in i lagtinget (90).

     Enligt gällande vallag får antalet kandidater på en lista i kommunalvalet inte överstiga antalet ledamöter som ska väljas in i kommunfullmäktige med mer än hälften. Vid valförbund får antalet kandidater inte vara fler än tre gånger antalet ledamöter som ska väljas in. Landskapsregeringen föreslår att maximiantalet kandidater per lista i kommunalvalet slopas på samma sätt som i lagtingsvalet och att maximiantalet istället är detsamma som för valförbund.

     Utskottet instämmer i landskapsregeringens bedömning vilken i sin tur överensstämmer med de synpunkter som framförs i ett betänkande från den av landskapsregeringen i april 2008 tillsatta parlamentariska kommittén med uppdrag att göra en översyn av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval.

 

Benämningen parti

 

I lagförslaget används benämningen etablerad politisk förening respektive etablerad kommunal politisk förening för det som i dagligt tal benämns partier respektive partier på kommunnivå. Utskottet konstaterar att det i landskapet saknas partilagstiftning och att det inte heller är möjligt att anta en landskapslag motsvarande rikets partilag eftersom föreningslagstiftningen hör till rikets behörighet.

     Enligt vad utskottet fått erfara är målet för den pågående översynen av lagtings- och arbetsordningen att benämningar ska moderniserat och förtydligas. Utskottet omfattar denna målsättning och anser att det skulle vara till fördel om också benämningarna för de etablerade politiska föreningarna respektive de etablerade kommunala politiska föreningarna skulle moderniseras i samband med nästa översyn av vallagstiftningen så att lagstiftningen bättre överensstämmer med det allmänna språkbruket.

     Benämningen parti torde enligt utskottets bedömning inte vara utesluten mot bakgrund av att det också t.ex. är möjligt att benämna medlemmarna i landskapsregeringen ministrar. Någon större risk för förväxling med partierna i riket torde inte föreligga eftersom det av sammanhangen framgår vad som avses. En ändrad benämning i vallagstiftningen skulle inte påverka det faktum att partierna formellt sett fortsättningsvis skulle vara i föreningsregistret registrerade föreningar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vicehäradshövdingen Lotta Wickström-Johansson och förvaltningsinspektören Veronica Johansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


NOMINERINGSRÄTT

 

 

 

                                                      Lagtingsval                                                                Kommunalval

 

 

- valmansförening

(10 namn per uppställd kandidat)

 

- valmansförening

(3 namn per uppställd kandidat)

 

- etablerad politisk förening

 

- förening som etablerad politisk förening meddelat att företräder den och har rätt att använda dess namn

 

- etablerad kommunal politisk förening

(registrerad förening med politiskt syfte ex. Mariehamnsliberalerna, Mariehamns socialdemokrater, vissa centerföreningar)