Lagutskottets betänkande 10/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-01-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

·      Republikens presidents framställning nr 8/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet konstaterar att konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen trädde i kraft i riket redan den 1 april 1995. Lagtingets bifall till lagarna har inte tidigare inbegärts på grund av ett förbiseende som nu korrigeras.

     Konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden utarbetades år 1988 av Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Avsikten med konventionen är att främja det internationella samarbetet mellan stater för att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande genom en effektiv tillämpning av den interna lagstiftningen i de avtalsslutande staterna samtidigt som de skattskyldigas berättigade krav på rättssäkerhet tillgodoses. Konventionen innehåller bestämmelser om de olika slag av handräckning som de avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varandra i skatteärenden och den överensstämmer i stor utsträckning med det nordiska avtalet från år 1989 om handräckning i skatteärenden.

     Utskottet, som konstaterar att konventionen i första hand berör skattemyndigheterna som ska bistå med handräckning, har inga invändningar mot  ikraftträdandet i landskapet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 januari 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

    

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna och förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 18 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson