Lagutskottets betänkande 11/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-09-14

LU1119992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 6/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå utgår från Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som trädde i kraft i Finland år 1990 och som också lagtinget lämnat sitt bifall till. Konventionen avser att förbättra utlänningars integration i lokalsamhället och att trygga deras ställning i beslutsfattandet på det lokala planet. I konventionen ingår framför allt bestämmelser som avser att dels trygga utlänningars yttrande-, församlings- och föreningsfrihet, dels medge dem rösträtt och valbarhet i lokala val.

     I fråga om utlänningars yttrande-, församlings- och föreningsfrihet hänvisas i den regeringsproposition som bifogas presidentens framställning till de grundläggande fri- och rättigheterna som finns reglerade i Finlands grundlag. Här avses bl.a. bestämmelserna om yttrandefrihet, rätten att ordna sammankomster och demonstrationer samt föreningsfriheten. Dessa bestämmelser är av rikslagstiftningsnatur och faller därmed utanför det bifall lagtinget skall lämna.

     Bestämmelserna om rösträtt och valbarhet i kommunalval hör enligt 18 § 4 punkten självstyrelselagen till landskapets behörighet. Enligt 9 § 1 mom. självstyrelselagen har endast den som innehar åländsk hembygdsrätt rösträtt och valbarhet vid val av kommunernas fullmäktige. Enligt 67 § samma lag kan dock finska medborgare som saknar hembygdsrätt samt danska, isländska, norska och svenska medborgare ges rösträtt och valbarhet i kommunalval under förutsättningar som anges i landskapslag. Sådan rösträtt och valbarhet kan på samma sätt medges medborgare i andra stater. Lagtinget antog år 1997 en landskapslag om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar hembygdsrätt (63/1997). Genom lagen har rösträtt och valbarhet i kommunalval på Åland införts också för sådana personer som saknar hembygdsrätt och som under de tre åren närmast före valåret utan avbrott haft en kommun i landskapet som sin hemkommun, oberoende av medborgarskap. Denna lagstiftning tillämpades för första gången i det kommunalval som förrättades den 17 oktober 1999. Utskottet konstaterar därför att landskapslagstiftningen är förenlig med Europarådets konvention till denna del.

     Utskottet noterar att landskapsstyrelsen flera gånger under ärendets beredning beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna Erland och Karlström samt ersättaren Erlandsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda konventionen faller inom landskapets behörig- het.

 

 

 

Mariehamn den  14 september 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson