Lagutskottets betänkande 11/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av de avtal om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar, som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Förenta Staterna m.fl. länder, respektive tullområden, med anledning av republiken Finlands m.fl. länders anslutning till Europeiska unionen

·      Republikens presidents framställning nr 8/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som ingåtts i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

I presidentens framställning föreslås att lagtinget ska ge sitt bifall till den lag som sätter i kraft de avtal som Europeiska gemenskapen har ingått med 17 medlemmar i Världshandelsorganisationen  (WTO) om ändringar i de åtaganden om tjänstehandel som de 13 stater som 1995 och 2004 anslöt sig till Europeiska unionen har gjort i världshandelsorganisationen.

     Genom avtalen sammanslås de åtaganden om tjänstehandel som de då nya medlemsstaterna gjorde, med EG:s och dess medlemsstaters gemensamma bindningslista. Sammanslagningen av bindningslistorna är nödvändig för att åstadkomma en gemensam bindningslista för hela gemenskapen, för att garantera förenlighet med gemenskapens regelverk i de nya medlemsstaternas åtaganden och för att säkerställa en enhetlig tolkning av de olika medlemsstaternas åtaganden.

     Avtalen handlar om de försämringar som gjorts i de nya medlemsstaternas bindningar. En försämring i bindningarna innebär en ökad diskrimineringsmöjlighet gentemot respektive WTO-medlems utländska tjänstetillhandahållande i förhållande till de inhemska. Finlands bindningar försämras beträffande s.k. allmännyttiga tjänster, statligt stöd och vissa uthyrningstjänster för flygplan. Som kompensation för dessa försämringar förbättrar Finland sina åtaganden beträffande telekommunikationstjänster, finansiella tjänster och frisörstjänster.

     Utskottet konstaterar att lagtinget tidigare har givit sitt bifall till gällande WTO-bindningar. Eftersom avtalen delvis faller inom lagtingets behörighet enligt 18 § i självstyrelselagen krävs lagtingets bifall till den nu aktuella lagen till de delar dessa ska träda i kraft i landskapet. Utskottet bedömer att avtalen i praktiken inte får någon större betydelse för landskapet eftersom de enbart rör viss internationell tjänstehandel. Utskottet föreslår därför att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 mars 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland,  ledamöterna Jan Salmén och Folke Sjölund samt ersättaren Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar de i framställningen nämnda avtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 26 mars 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson