Lagutskottets betänkande 11/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Beslutanderätt i personalfrågor för landskapsrege-ringen underlydande myndigheter

·      Landskapsregeringens framställning nr 4/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen och landskapslagen om Datainspektionen ändras. Genom ändringarna skulle landskapsregeringen få rätt att besluta om permittering vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och Datainspektionen. Samtidigt skulle landskapsregeringen ges utökade befogenheter vid Datainspektionen i fråga förflyttning och omplacering av anställda till och från en annan landskapsmyndighet eller inrättning.

     Förslaget medför även att bestämmelserna för tjänsterna som diskrimineringsombudsman och chef för Datainspektionen ändras så att samtliga beslut i fråga om tjänsterna i enlighet med tjänstemannalagen skulle handläggas av landskapsregeringen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de i framställningen ingående lagförslagen antas med vissa språkliga ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att ett av huvudsyftena med landskapsregeringens framställning är att klargöra beslutsgången i fråga om administrativa beslut i enmansmyndigheter. I förtydligande syfte föreslås att det av landskapslagarna om datainspektionen och diskrimineringsombudsmannen ska framgå att myndigheternas chefer administrativt är underställda landskapsregeringen som också är den myndighet som utser och säger upp chefstjänstemännen. Utskottet konstaterar att de föreslagna ändringarna innebär att landskapsregeringen även får beslutanderätt i fråga om mellanformer såsom disciplinärt förfarande. Alternativet vore att chefstjänstemännen är de enda som kan fatta beslut om disciplinära åtgärder som riktas mot dem själva eftersom de berörda enmansmyndigheterna saknar styrelser eller andra beslutandeorgan. Utskottet konstaterar att de möjligheter till beslut som landskapsregeringen ges inte är oinskränkta utan att de begränsas av bland annat tjänstemannalagens bestämmelser. Vidare understryker utskottet vikten av att det enbart är fråga om administrativa beslut vilket innebär att myndigheterna fortsättningsvis kommer att vara oberoende myndigheter vars verksamhet bedrivs i enlighet med respektive speciallag.

     Utskottet konstaterar att frågan om huvudmannaskapet för myndigheter vars uppgift är att granska landskapsregeringen har varit aktuell bland annat i samband med att landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen antogs. Sådana myndigheter kan antingen underlyda landskapsregeringen eller lagtinget. Enligt vad utskottet fått erfara kan frågan om huvudmannaskapet bli aktuell även i fråga om den eventuella nya revisionsmyndigheten varvid frågan om huvudmannaskapet för övriga granskande myndigheter kan prövas.

     I framställningen föreslås också att bestämmelser om landskapsregeringens rätt att fatta beslut angående permittering införs i lagarna för de myndigheter som berörs av framställningen. Syftet är att förenhetliga bestämmelserna så att alla tjänstemän behandlas lika i fråga om permitteringar oberoende av vilken myndighet de lyder under.

     Utskottet föreslår några ändringar av språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 november 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört förvaltningschefen Arne Selander, lagberedaren Hans Selander, organisationssekreteraren Tuula Mattsson, chefen för datainspektionen Susanne Björkholm, diskrimineringsombudsmannen Veronica Larpes-Papadopoulou och chefen för Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet Yvonne Österlund.

     Vice ordföranden Barbro Sundback har inte till alla delar omfattat utskottets beslut och fogar därför en reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående andra, tredje och fjärde lagförslagen i följande lydelser:

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

11 §

     Beslut i fråga om tjänst vid motorfordonsbyrån ska i enlighet med tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland fattas av landskapsregeringen.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen. )

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

2 §

Organisation och personal

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Landskapsregeringen inrättar en tjänst som diskrimineringsombudsman. Behörighetskrav för tjänsten är en vid universitet eller högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen med för tjänsten lämplig inriktning som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten. Beslut i fråga om tjänsten som diskrimineringsombudsman ska fattas av landskapsregeringen.

     (4 mom. lika som i framställningen)

    

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen.)

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om Datainspektionen

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

2 §

Organisation

     Datainspektionen leds av en chef för myndigheten. Beslut i fråga om tjänsten som chef för Datainspektionen ska fattas av landskapsregeringen.

     (4 mom. lika som i framställningen)

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen.)

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


RESERVATION

 

Undertecknad anser att landskapsregeringens förslag till ändringar i lagstiftningen för de två oberoende myndigheterna kallade diskrimineringsombudsmannen respektive datainspektionen medför att myndigheterna de facto förlorar den oberoende ställning som förutsätts enligt verksamheternas art och de EU-direktiv som ligger till grund för verksamheterna.

 

Permittering av de två tjänstemän det är fråga om kan ske enligt tjänstemannalagen utan att särskild lagreglering. I själva verket vill regeringen skaffa sig större befogenheter över myndigheterna och säkrar sin makt genom lagstiftning.

 

Detta är inte rätt utveckling. Både datainspektion och diskrimineringsombudsmannen skall tryggas i sitt oberoende eftersom de har till uppdrag att för medborgarnas räkning särskilt kontrollera landskapsförvaltningens göranden och låtanden.

 

Lagförslagen är tillkomna på grund av den tillfälliga ekonomiska nedgången i landskapets ekonomi, inte av rättssäkerhetsskäl. De föreslagna lagändringarna kan jag därför inte acceptera utan jag föreslår att de föreslagna ändringar i lagförslagen 3 och 4 förkastas. Till övriga delar ser jag inte några hinder för att godkänna de föreslagna lagändringarna.

 

 

Mariehamn den 10 december 2009

 

 

Barbro Sundback