Lagutskottets betänkande 13/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 8/2009-2010

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet med Singapore för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen, träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Avtalet överensstämmer med innehållet i OECD:s modellskatteavtal.  Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet till avtalet som innebär ändringar av bestämmelserna om utbyte av upplysningar länderna emellan.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 januari 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 14 januari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson