Lagutskottets betänkande 14/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-08-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 10/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Avtalet från mars 2009 med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning

och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Lagtinget har tidigare givit sitt bifall till motsvarande avtal med länder såsom Moldavien, Georgien och Vitryssland.

     Avtalet innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundade beskattningsrätt för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. I avtalet finns också bestämmelser bl.a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2009 inbegärt lagutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 augusti 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson