Lagutskottets betänkande 14/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Utkast till förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

·      Republikens presidents framställning nr 9/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Den 3 september 1996 ingicks mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige en överenskommelse om tillträde till högre utbildning. Lagtinget gav sitt samtycke till överenskommelsen den 23 maj 1997.

     I föreliggande framställning begär republikens president att lagtinget ger sitt bifall till att en förordning om ikraftträdande av ett avtal om ändring av överenskommelsen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Genom avtalet förlängs överenskommelsen att gälla till utgången av år 2012 om inte något annat avtalats dessförinnan. Några materiella ändringar av överenskommelsen ingår inte.

     Utskottet noterar att överenskommelsen är av betydelse för landskapet med tanke på att det stora antalet åländska studerande i högskolor och universitet framför allt i Sverige. I avtalet ingår bestämmelser om kostnadsfördelningen länderna emellan. Island och de självstyrande områdena ingår dock inte i denna kostnadsfördelning. Enligt vad utskottet fått erfara pågår en diskussion om förändringar av kostnadsfördelningen men någon överenskommelse har ännu inte kunnat nås. Utskottet anser det av största vikt att landskapsregeringen bevakar dels de framtida villkoren för åländska studerandens tillträde till högre utbildning i Norden, dels eventuella förändringar av kostandsfördelningen länderna emellan.

     Utskottet konstaterar slutligen att om det i framtiden avtalas om ändringar av överenskommelsen äger självstyrelselagens 59 § om ikraftträdande av internationella förpliktelser tillämpning till den del avtalet rör åländsk behörighet.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger sitt bifall till förlängningen av överenskommelsen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 januari 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningschefen Rainer Juslin samt överinspektören Elisabeth Storfors.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 14 januari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson