Lagutskottets betänkande 14/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 12/2010-2011

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av bestämmelserna i avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden.

 

Utskottets synpunkter

 

Avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden ingicks i november 2010 med Liberia. Avtalet bygger på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. Avtalet, som innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning, hänför sig till det projekt av OECD som syftar till att kämpa mot skadlig skattekonkurrens.

     Avtalet träder i kraft trettionde dagen efter den då de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de konstitutionella förutsättningarna för avtalets ikraftträdande har uppfyllts. Lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president. Avtalet träder i kraft samtidigt.

     Utskottet, som konstaterat att lagtinget tidigare givit sitt bifall till ett stort antal lagar om ikraftträdande av avtal som bygger på OECD:s modellavtal, har inga invändningar mot lagens ikraftträdande i landskapet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 januari 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 25 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson