Lagutskottets betänkande 16/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater

·      Republikens presidents framställning nr 1/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna å ena sidan, och EG och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknades i oktober 2008.  Det är fråga om ett avtal med delad behörighet, vars bestämmelser delvis hör till medlemsstaternas och delvis till unionens behörighet.

     Syftet med avtalet är att upphäva den ställning som mest gynnad nation på marknaden i Europeiska unionen som Cariforum-staterna har enligt det så kallade Cotonou-avtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, som undertecknades år 2000 och som reviderades år 2005. Handelsordningarna möjliggjorde nämligen en ställning som mest gynnad nation vilket blev oförenligt med Världshandelsorganisationens regler vid ingången av år 2008. Genom avtalet ersätts handelsbestämmelserna i Cotonou-avtalet och liberaliseras handeln stegvis ömsesidigt mellan Cariforum-staterna och Europeiska unionen så som Världshandelsorganisationens regler förutsätter.

     Utvecklingssamarbete spelar också en roll i avtalet liksom främjande av det ekonomiska samarbetet mellan Europeiska unionen och Cariforum-staterna samt regional integration, sunt styrelseskick och ett effektivt, förutsebart och transparent regelverk för handel och investeringar i Cariforum-staterna.

     Cariforum-staterna omfattar Antigua och Barbuda, Samväldet Bahamas, Barbados, Belize, Samväldet Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Republiken Guyana, Republiken Haiti, Jamaica, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Republiken Surinam samt Republiken Trinidad och Tobago.

     Utskottet konstaterar att avtalet huvudsakligen innehåller bestämmelser som hör till rikets behörighetsområde såsom utrikeshandel, tullar, handelshinder, utvecklingssamarbete, kapitalrörelser, konkurrensfrågor och immateriella rättigheter men att avtalet också berör områden som faller inom landskapets behörighet som exempelvis jordbruk, jakt, fiske, vattenbruk, sjukvård och turism. Till avtalet har också fogats ett protokoll om kulturellt samarbete. Avtalet torde dock inte få någon större betydelse för landskapet eftersom handeln med de berörda länderna är av liten omfattning. Ett förbehåll har dessutom gjorts för Åland gällande begränsningarna i etableringsrätten.

     Avtalets konsekvenser torde bli mer märkbara för den ena parten, Cariforum-staterna, med dels utökade handels- och utvecklingsmöjligheter, dels risker för ökad konkurrens genom import. För Finland förväntas inga direkta statsekonomiska konsekvenser men affärsmöjligheterna för företag som finns eller avser att etablera sig i Cariforum-staterna förstärks.

     Eftersom avtalet innebär en harmonisering av handeln inom ramen för världshandelsorganisationen WTO och inom EU, där Åland har de undantag som anges i Finlands anslutningsfördrag till EU, torde de ekonomiska  konsekvenserna för Åland vara marginella. Något behov ändrad lagstiftning torde inte heller föreligga som en direkt konsekvens av avtalet, men reformerade regler kan bli aktuella om olika utvecklings- och samarbetsprojekt initieras.

     I beredningen av avtalet har informella kontakter tagits till landskapsregeringen på tjänstemannaplanet (i juni 2008). Synpunkterna från landskapsregeringens EU-enhet rörde enbart formella frågor.

     Utskottet konstaterar avslutningsvis att ärendet utgör ytterligare ett exempel på sådana ärenden där det föreligger ett behov av en beredning från landskapsregeringen innan lagtingets behandling.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 november 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört förvaltningschefen Arne Selander samt Europarättschefen Michaela Slotte.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 mars 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson