Lagutskottets betänkande 17/2006-2007

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 5/2005-2006

·      Lagmotion nr 3/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Republikens presidents framställning. 2

Lagmotionen nr 3/2005-2006. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår i en framställning av den 29 juni 2006 att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa träder i kraft i landskapet Åland till de delar fördraget innebär avvikelse från självstyrelselagen eller faller inom landskapets behörighet.

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion nr 3/2005-2006 föreslås att lagtinget antar en landskapslag om folkomröstning angående frågan om den Europeiska unionens nya konstitutionella fördrag skall bli gällande i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget inte lämnar sitt bifall till den lag varigenom fördraget om upprättande av en konstitution för Europa sätts i kraft, eftersom den politiska utvecklingen inom det europeiska samarbetet tagit en sådan vändning att det ifrågavarande fördraget numera saknar aktualitet.

     Utskottet föreslår vidare att det i lagmotionen ingående lagförslaget förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Republikens presidents framställning

 

Republikens president lämnade den 29 juni 2006 en framställning till lagtinget med begäran om bifall till den lag varigenom fördraget om upprättande av en konstitution för Europa sätts i kraft. I presidentens framställning konstaterades att lagtingets beslut enligt 59 § 2 mom. skall fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, vilket innebär att det i fördraget ingår bestämmelser som avviker från självstyrelselagen. Riksdagen antog lagen den 5 december 2006 och lagen har publicerats i Finlands författningssamling som nr 1149/2006. I lagen anges att den träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president.

     Lagutskottet har i ärendet inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande. Nämnden har avvaktat utvecklingen i ärendet och konstaterar nu i sitt utlåtande att ett nytt fördrag om det europeiska samarbetet enligt beslut av EU:s stats- och regeringschefer den 23 juni 2007 skall utarbetas. Den politiska utvecklingen i fråga om det europeiska samarbetet innebär att det fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, som berörs i republikens presidents framställning, numera saknar aktualitet.

     Med hänvisning till det anförda och till självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande föreslår utskottet därför att lagtinget måtte besluta att inte lämna sitt bifall till den ifrågavarande lagen.

     Utskottet hänvisar till  59 § 2 mom. självstyrelselagen enligt vilket  bifall till lagen förutsätter att lagtingets beslut fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 

Lagmotionen nr 3/2005-2006

 

Eftersom förslaget till en konstitution för Europa, som ovan framgår, numera saknar aktualitet, föreslår utskottet att det i lagmotionen ingående förslaget om anordnande av en folkomröstning förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 september 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över presidentens framställning och lagmotionen. Utskottet har behandlat de båda initiativen i ett sammanhang. 

     Lagutskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande i ärendet, vilket fogas till detta betänkande.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget  inte ger sitt bifall till att den i framställningen avsedda lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar fördraget innebär avvikelse från självstyrelselagen eller faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget förkastar det i lagmotion nr 3/2005-2006 ingående lagförslaget.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson


Ålands lagting

UTLÅTANDE 2006-2007

 

Datum

 

Självstyrelsepolitiska nämnden

2007-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande

Republikens presidents framställning om godkännande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftning

·       Republikens presidents framställning 5/2005-2006

 

INNEHÅLL

Nämndens synpunkter 1

Presidentframställningen. 1

Meddelandet 2

Ärendets behandling. 2

Nämndens förslag. 2

 

 

Lagtinget har den 11 september 2006 till lagutskottet remitterat republikens presidents framställning nr 5/2005-2006 om godkännande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftning. Utskottet har i enlighet med 41 § 1 mom. lagtingsordningen genom brev av den 12 september 2006  anhållit om utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden.

     Lagtinget har samtidigt till lagutskottet remitterat landskapsregeringens meddelande nr 4/2005-2006 om Europeiska unionens konstitutionella fördrag och utskottet har i ovan nämnda brev även begärt självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande över meddelandet.

 

Nämndens synpunkter

 

Presidentframställningen

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget i enlighet med självstyrelselagens 59 § skall godkänna fördraget om upprättande av en konstitution för Europa och lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftning.

     Nämnden konstaterar att EU:s stats- och regeringschefer den 23 juni 2007 fattade beslut om att ett nytt fördrag skall utarbetas och samtidigt utformades ett mandat till en regeringskonferens vars uppgift är att utarbeta fördragets mer tekniska detaljer. Regeringskonferensen inleddes den 23 juli 2007 och det portugisiska ordförandeskapet siktar på att den ska avslutas i samband med Europeiska rådets nästa möte i oktober. Målet är att det nya fördraget ska träda i kraft i tid till valen till Europaparlamentet sommaren 2009.

     Mot bakgrund av att det fördrag som ingår i republikens presidents framställning därigenom saknar aktualitet föreslår nämnden att lagutskottet i sitt betänkande föreslår att lagtinget inte lämnar sitt bifall till framställningen.

Meddelandet

 

Eftersom landskapsregeringens meddelande i samma ärende kan ha relevans med tanke på det nya fördrag som utarbetas har nämnden valt att behandla meddelandet separat. Nämnden återkommer således till meddelandet i ett senare utlåtande.

    

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har den 4 april 2006 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande i ärendet.

     Nämnden har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund, landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, tidigare presidenten i högsta domstolen Leif Sevón, förvaltningsrådet Niilo Jääskinen, riksdagsledamoten Roger Jansson, enhetschefen Sören Silverström, vikarierande biträdande EG-rättsjuristen Sanna Boman och fil.dr. Martin Ekman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden, talman Barbro Sundback, medlemmarna vtm Viveka Eriksson samt ltl Gun Carlson, Henrik Lagerberg och Danne Sundman samt ersättaren ltl Henry lindström.

 

Nämndens förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår nämnden

 

att lagutskottet beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson