Lagutskottets betänkande 17/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-10-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2008-2009

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag med bestämmelser om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen. Lagen ersätter de tidigare landskapslagarna om pension för lagtingsmän, pension för ledamot av Ålands landskapsstyrelse, familjepension efter landstingsman och familjepension efter ledamot av Ålands landskapsstyrelse.

     Den nya lagen innebär dels att pensionsskyddet för lagtings- och landskapregeringsledamöter samordnas så att en pension beviljas utgående från en ledamots hela politiska arbetskarriär, dels att bestämmelserna om pension för lagtings- och landskapsregeringsledamöter anpassas till de förändrade bestämmelserna i landskapets arbetspensionssystem som trädde i kraft den 1 januari 2005. Landskapsregeringen föreslår även att bestämmelser om familjepension efter ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen tas in i den nya lagen.

     Landskapsregeringen föreslår även en teknisk justering av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse.

     Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår vissa mindre ändringar av teknisk natur av förslaget till landskapslag om pensioner för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen. Förslaget till ändring av landskapslagen om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse föreslås antas utan ändringar.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 juni 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes  och vicehäradshövdingen Lotta Wickström-Johansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland,  ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund samt ersättaren Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 - 3 §§

     (Lika som i framställningen).

 

4 §

Invalidpension

     Förutsättningar för invalidpension är

1)     att ledamoten, medan ledamotsuppdraget varar, till följd av sjukdom, lyte eller skada inte kan sköta sitt uppdrag under en tid om minst ett år, tiden från och med invaliditetens inträde inräknad,

2)     att ledamoten, efter att ledamotsuppdraget upphört, till följd av sjukdom, lyte eller skada, inte under en tid av minst ett år kan sköta en tjänst eller ett arbete som med beaktande av hans eller hennes ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter kan anses vara lämpligt och kan trygga en förvärvsinkomst eller

3)     att ledamoten beviljats invalidpension med stöd av sådan pensionslagstiftning som nämns i 3 § lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006).

     (2 - 3 mom. lika som i framställningen).

 

5 - 16 §§

     (Lika som i framställningen).

 

17 §

Anpassning till förväntad livslängd

     (1 mom. lika som i framställningen). 

     Tidigarelagd ålderspension och invalidpension som ändrats till ålderspension anpassas till förändringen i den livslängd som förväntas då pensionen beviljas.

 

18 §

Förhandsbesked

     Förhandsbesked kan lämnas i ett pensionsärende om det anses vara av (uteslutning) vikt för sökanden. Om sökanden stöder sig på ett beslut som innehåller förhandsbesked ska förhandsbeskedet följas då pensionsbeslutet fattas, under förutsättning att pensionen beviljas med stöd av de bestämmelser som förhandsbeskedet grundar sig på.

 

19 §

Övriga bestämmelser om utbetalning

     (1 mom. lika som i framställningen).    

     På beviljande och utbetalning av pension samt förhandsbesked tillämpas i övrigt de bestämmelser som gäller för landskapets personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande. För övervakningen av utbetalningen av pensioner ska lagtinget meddela landskapsregeringen sådana uppgifter som kan inverka på utbetalningen.

 

20 - 24 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 13 oktober 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson