Lagutskottets betänkande 17/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 13/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens president förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens president förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden som hör till området för lagstiftningen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till lagen om sättande i kraft av avtalet om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden som ingåtts i december 2010 med Liechtenstein.      Avtalet är ytterligare ett i raden av avtal som bygger på de modellavtal som OECD har utarbetat och som lagtinget tidigare har givit sitt samtycke till.

     Den föreslagna lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president. Avtalet träder i kraft samtidigt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson