Lagutskottets betänkande 19/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av världspostkonventionen och förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 14/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagen om sättande i kraft av Världspostkonventionen.

 

Utskottets synpunkter

 

I presidentens framställning med förslag om lagtingets bifall till lagen om sättande i kraft av Världspostkonventionen hänvisas till regeringens proposition till riksdagen med förslag till både en lag om sättande i kraft av bestämmelserna i konventionen och ett förslag till en ny postlag. Regeringens förslag till en ny postlag föranleds, förutom av världspostkonventionen, av en ändring av postdirektivet (nr 2008/6/EG) som innebär ökade krav på avreglering av postverksamheten.

     Enligt vad utskottet fått erfara är bestämmelserna i Världspostkonventionen på en sådan grundläggande nivå att alla länder ska kunna omfatta dem för att trygga det internationella postutbytet. De nordiska länderna har i de flesta avseenden inte bara uppfyllt Världspostkonventionens krav utan har tagit ytterligare steg i fråga om samarbetet länderna emellan. Det här innebär att de förändringar av rikets postlag som företagits till största delen föranleds av EG-direktivet snarare än av Världspostkonventionen. Konventionens artiklar om transiträtt och om äganderätt till postförsändelser har dock föranlett vissa ändringar i postlagen men dessa bestämmelser torde huvudsakligen höra till rikets lagstiftningsbehörighet.

     Propositionens förslag till postlag innehåller en ny definition av begreppet samhällsomfattande posttjänster mot bakgrund av att EU-domstolen har kommit med ett utslag som visar att postdirektivet ska tolkas så att moms inte får uppbäras för samhällsomfattande tjänster. Utvecklingen på EU-nivå har lett till att det samtidigt med ovannämnda proposition till riksdagen har överlämnats en regeringsproposition (RP 210/2010 rd) med förslag till en lag om ändring av mervärdesskattelagen. I propositionen föreslås att skatt inte ska betalas på försäljning av samhällsomfattande tjänster som bedrivs av den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster som avses i den nya postlagen och i Ålands landskapslag om posttjänster. Å andra sidan föreslås de samhällsomfattande tjänsterna definieras så snävt att det i praktiken endast handlar om privatpersoners brev och postpaket medan all företagspost och t.ex. reklam inte inkluderas. Med anledning av lagförslaget har finansministeriet kontaktat landskapsregeringen och uttryckt en förhoppning om att definitionen av samhällsomfattande posttjänster ska ändras också i landskapslagen. De samhällsomfattande posttjänsterna är enligt vad utskottet fått erfara inte av någon större ekonomisk betydelse för Posten Åland.

     I sammanhanget kan också nämnas att reglerna för när brevförsändelser som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, föreslås ändras i den nya postlagen. Ändringen medför att merparten av posten ska vara framme senast den andra vardagen räknat från inlämningsdagen vilket innebär en förlängning med ett dygn jämfört med gällande lag.  För postförsändelser mellan riket och Åland delar Posten Åland och Itella (tidigare Posten Finland) på kostnaderna för det dagliga postflyget till Åland. Enligt vad utskottet fått erfara finns det för närvarande inte några planer på en ändring av detta arrangemang trots ändringen av rikets postlag.

     Utskottet konstaterar att det ändrade EU-direktivet visserligen har notifierats också för Ålands del men att det ändå pågår en översyn av behovet av ändringar i landskapets lagstiftning till följd av direktivet samt ovan nämnda ändringar i rikslagstiftningen. Enligt utskottets mening är det angeläget att den åländska lagstiftningen anpassas till de ändrade förhållandena i synnerhet i fråga om definitionen av samhällsomfattande posttjänster. I definitionen av samhällsomfattande posttjänster bör konsekvenserna av momsbeskattningen vägas in. I fråga om konventionen är utskottets bedömning att några betydande ändringar av landskapslagstiftningen inte blir nödvändiga till följd av lagtingets bifall men landskapsregeringen bör ändå försäkra sig om att så är fallet. Enligt vad utskottet fått erfara är syftet med den föreslagna ändringen av rikets postlag att konventionen ska implementeras på ett sådant sätt att postlagen i praktiken är den lagstiftning som reglerar postverksamheten trots att konventionen blir gällande som lag. Landskapsregeringen bör enligt utskottets mening eftersträva att konventionen på motsvarande sätt implementeras i landskapslagen om posttjänster.

     Utskottet föreslår avslutningsvis att lagtinget ska ge sitt bifall till Världspostkonventionen så att landskapet till fullo omfattas av de internationella bestämmelserna om utbyte av posttjänster.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson, chefsjuristen Sören Silverström och VD för Posten Åland Ab Henrik Lundberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 24 mars 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson