Lagutskottets betänkande 2/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

1999-11-21

LU0219992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

·       Republikens presidents framställning nr 2/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Efter det Tjeckoslovakien den 1 januari 1993 delades upp i två nya stater, Tjeckiska republiken och Slovakiska republiken har Finland och Slovakien överenskommit om att 1975 års dubbelbeskattningsavtal mellan Finland och Tjeckoslovakien tills vidare skall tillämpas mellan Finland och Slovakien. Ålands landsting lämnade den 26 april 1976 sitt bifall till nämnda dubbelbeskattningsavtal. Eftersom det gällande avtalet ansetts vara föråldrat och i behov av översyn samt då skattelagstiftningen i de båda länderna genomgått väsentliga ändringar har ett nytt avtal ingåtts.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

     Utskottet upprepar vad det tidigare anfört om att avtal som berör områden inom landskapets behörighet bör föreligga också i en svenskspråkig version med samma giltighet som övriga språkversioner och inte blott bifogas som en översättning. Utskottet noterar att utrikesministeriet uppmärksamgjorts på frågan.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 november 1999 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden Lindqvist samt ersättarna Erlandsson och Häggblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet, under förutsättning att riksdagen antar lagförslaget i oförändrad form.

 

 

 

Mariehamn den 22 november 1999

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson