Lagutskottets betänkande 2/2002-2003

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny lagstiftning om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 25/2001-2002.

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen. 2

2. Landskapslag om ändring av 46 § körkortslagen för landskapet Åland. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår en ny blankettlag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen. Den nya lagen ersätter den motsvarande blankettlag som stiftades år 1986. Den rikslag som föreslås bli gällande i landskapet förbjuder användning och innehav av alla typer av anordningar som syftar till att avslöja eller störa anordningar för övervakning av vägtrafiken.

     Till framställningen ansluter sig även vissa ändringar i körkortslagen för landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag antas med en komplettering i körkortslagen för landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagtinget antog år 1986 en blankettlag om tillämpning av rikets lag om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen. De anordningar, vars användning  förbjöds, var närmast s.k. radardetektorer som kan användas för att upptäcka polisens hastighetskontroller med trafikradar. Den tekniska utvecklingen av apparatur som försvårar trafikövervakningen har därefter medfört att gällande lagstiftning blivit föråldrad. En ny lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen har därför stiftats i riket år 1998.

     Redan när den gällande landskapslagen stiftades konstaterade lagutskottet i sitt betänkande nr 13/1985-86 att hastighetsbegränsningar är ett väsentligt medel för att förbättra trafiksäkerheten. Detta kräver i sin tur en effektiv övervakning. Utskottet bedömde det därför riktigt att förbjuda användningen av apparatur som försvårar övervakningen av hastighetsbegränsningarna och som kan ha en menlig inverkan på trafikmoralen.

     Sedan den gällande blankettlagen om förbud mot radardetektorer tillkom har tekniken för övervakning av trafiken utvecklats betydligt. Samtidigt har allt mer avancerad apparatur för upptäckande och störning av övervakningsutrustningen lanserats. Polisens trafikövervakning är det effektivaste medlet för att motverka beteenden som äventyrar trafiksäkerheten, inte minst hastighetsöverskridningar. Det är därför enligt utskottets åsikt viktigt att polisen har tillgång till modern och effektiv utrustning och att man samtidigt kan stävja olika metoder för att upptäcka eller störa övervakningsutrustningen.

     Utskottet har erfarit att användningen av radardetektorer och liknande anordningar som försvårar trafikövervakningen förekommer även i landskapet. Polisen uppdagar årligen flera fall av brott mot lagstiftningen om förbud mot detektorer. Det är således uppenbart att en sådan lagstiftning behövs i landskapet även framdeles. I huvudsak tjänar lagstiftningen dock ett preventivt syfte genom att den även förbjuder import, tillverkning och saluförande av detektorer. Utskottet konstaterar att standardmonterade färddatorer inte är anordningar som avses i lagstiftningen.

     I den rikslag som nu föreslås gälla även i landskapet ingår bestämmelser om husrannsakan och kroppsvisitation. Bestämmelser om husrannsakan finns även i den rikslag som hittills tillämpats i landskapet. Både bestämmelserna om husrannsakan och kroppsvisitation grundar sig på  tvångsmedelslagen som är en lag av rikslagstiftningsnatur. Utskottet konstaterar att den lag som nu föreslås bli gällande i landskapet under riksdagsbehandlingen granskades av riksdagens grundlagsutskott med hänsyn till grundlagens bestämmelser om egendomsskydd, hemfridsskydd och rätt till personlig integritet. Det konstaterades härvid att lagförslaget följde de krav grundlagen ställer på att inskränkningar av ifrågavarande rättigheter skall regleras genom lag och vara klart avgränsade. Vad gäller exempelvis kroppsvisitation kan en sådan utföras endast med anledning av en mycket konkret brottsmisstanke ("synnerligen sannolika skäl").

     Med hänvisning till det anförda och till de motiv landskapsstyrelsen anför i framställningen tillstyrker utskottet de i framställningen ingående lagförslagen med vissa mindre ändringar.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

 

 

2 § Ändringsförslaget är av språklig natur.

 

2. Landskapslag om ändring av 46 § körkortslagen för landskapet Åland

 

56 § Utskottet har konstaterat att en hänvisning till den tidigare blankettlagen, förutom i 46 §, ingår även i körkortslagens 56 §. Också den sistnämnda paragrafen måste därför ändras.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 maj 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson, lagberedaren Mathias Lundqvist och överkommissarien Lars-Ole Styrström.

     I lagtingets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, viceordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående två förslagen med följande ändringar:

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 §

     En anordning som avses i 1 § lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen får (uteslutning) i landskapet (uteslutning) på väg som avses i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983) inte användas eller innehas i ett motordrivet fordon eller en till fordonet kopplad släpvagn.

 

3-5 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 46 och 56 §§ körkortslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 46 § 1 mom. d punkten och 56 § 1 mom. d punkten körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/1991) som följer:

 

46 §

     (Lika som i framställningen).

 

56 §

     Motorfordonsbyrån skall föra körkortsregister. I körkortsregistret skall intas följande uppgifter om körkortsinnehavare.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     d) straff och andra påföljder som ådömts för brott som nämns i 78 § 1 mom. vägtrafiklagen för landskapet Åland eller för annat vid framförande av motorfordon begånget brott för vilket straff är stadgat i vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller för detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen,

-------------------------------------------------------------------------------------------

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson