Lagutskottets betänkande 2/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om inkomstbeskattning samt med förslag till lagar om sättande ikraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 2/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om inkomstbeskattning, träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om inkomstbeskattning är ännu ett i raden av de avtal som bygger på Organisationens för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, modellavtal. Lagtinget har tidigare givit sitt bifall till ett flertal motsvarande avtal.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar de i framställningen nämnda avtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 november 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson