Lagutskottets betänkande 20/2010-2011

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen

·      Hemställningsmotion nr 62/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen förverkligar förslagen om en skärgårdspolis för att trygga ordning och säkerhet i skärgården på lika villkor som övriga Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt landskapslagen om Ålands polismyndighet (26/2000) finns det för polismyndighetens verksamhet tre enheter, en i Mariehamn, en på landsbygden samt en i skärgården och enligt lagen bör det finnas polisverksamhet i skärgårdskommunerna året om.

     Utskottet konstaterar att tryggheten är en mycket viktig fråga för skärgårdsbefolkningen och att målet för polisens verksamhet bör vara att skärgårdsbefolkningen ska ha tillgång till samma service som befolkningen på fasta Åland. Det är därför viktigt att intentionerna i landskapslagen om Ålands polismyndighet efterlevs.

     Enligt utskottets mening innebär bestämmelsen i landskapslagen inte att poliser fysiskt måste vara stationerade i skärgården året runt. Enligt vad utskottet fått erfara är det inte enbart fördelar med stationära poliser eftersom de löper risk att integreras i skärgårdssamhället på ett sätt som försvårar arbetet och opartiskheten. Däremot är det viktigt att polisen satsar på synlighet i skärgården och på ökad närvaro t.ex. genom information i skolorna. Ett alternativ kan vara att avdela särskilda resurser för olika regioner så att vissa personer utpekas som ansvariga för servicen. Detta kunde ingå i ordningspolisens verksamhetsplan. Ett ytterligare exempel på verksamhetsförbättringar är att polisens kansliservice för t.ex. utlämnande av körkort och ID-kort förs ut till servicepunkter i skärgården i större utsträckning än för närvarande.

     Utskottet konstaterar att det dessutom råder stor variation i fråga om behovet av ordningspolis i skärgården mellan sommar- och vinterhalvåret. Under sommaren är behovet som störst och under högsäsong och toppar kan behovet av poliser kompletteras med ordningsvakter och privata säkerhetstjänster för vilka nya landskapslagar nyligen har antagits av lagtinget. Ordningsvakter och privata säkerhetsmän kan bli aktuella i samband med större evenemang och verksamheten kan skötas i samråd med polisen som i sådana fall bör ha beredskap att vid behov rycka ut.

     Vidare konstateras att polisen i skärgården har ett samarbete med gränsbevakningen inom ramen för det s.k. PTG-samarbetet som också involverar tullen. Det finns en överenskommelseförordning om handräckning från gränsbevakningen men landskapsregeringen bör överväga behovet av ytterligare överenskommelser för att tydliggöra gränserna och formerna för samarbetet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 april 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson, polismästaren Camilla Häggblom, juristen Björn Andersson, områdeschefen Timo Hissa och medlemmen i skärgårdsnämnden Stig Brolin.

     I ärendet avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

     Ledamoten Barbro Sundback har inte till alla delar omfattat utskottets åsikt och fogar därför en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 62/2007-2008 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringen för kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 mars 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


                      RESERVATION

 

Lagutskottet anser: "att målet för polisens verksamhet bör vara att skärgårdsbefolkningen ska ha tillgång till samma service som befolkningen på fasta Åland". I ett betänkande från 8 november 2006 om "förslag till alternativ till lösning av skärgårdspolisfrågan" presenterades en rad förslag i detta syfte. Kommitténs medlemmar Veronica Thörnroos, Mats Perämaa. Mia Hanström och Elisabeth Nauclér föreslog enhälligt att en särskild sjöpolis bör bildas. Sjöpolisen ska bestå av tre till fyra poliser inom Ålands polismyndighet med ett särskilt uppdrag att arbeta i skärgården med:

 

- förebyggande arbete i skärgårdsskolorna

- öka trygghetskänslan och servicen i skärgården

- öka närvaron i skärgården för att skapa respekt för polisen

- ge polisdelegationen ett särskilt ansvar för att utveckla sjöpolisen

- bygga upp verksamheten under en treårsperiod

 

Bristen på polis i skärgården samt avsaknaden av konkreta åtgärder och en plan för att bygga ut verksamheten gör att tryggheten i skärgården fortsättningsvis ökar. Det krävs skarpa politiska beslut och konkreta handlingar för att få till stånd en hållbar säkerhet i skärgården.

 

De ansvariga myndigheterna har ingen lösning och några aktuella politiska diskussioner förekommer inte om hur skärgårdsborna ska garanteras samma service som befolkningen på fasta Åland. Därför borde betänkandet innehålla åtminstone följande ställningstaganden:

 

- en skärgårdspolis ska omgående bildas i enlighet med arbetsgruppens förslag

-  samarbetet mellan Ålands polismyndighet  och Gränsbevakningen på Åland formaliseras.

- Ålands polisdelegation ansvarar för att polisverksamheten i skärgården fyller lagens krav om att  "I skärgården bör det finnas polisverksamhet året om".

- under en treårsperiod ska ovan nämnda ställningstaganden vara genomförda.

 

Sammanfattningsvis anser jag att klämmen ska godkännas med ovannämnda motiveringar.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår jag att

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om förverkligandet av förslagen om en skärgårdspolis för att trygga ordning och säkerhet i skärgården på lika villkor som övriga Åland.

 

Mariehamn 29 mars 2010

 

 

Barbro Sundback