Lagutskottets betänkande 26/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 26/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

En ny arbetsordning för Ålands lagting

·       Talmanskonferensens framställning nr 2/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Talmanskonferensens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensens förslag

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar en ny arbetsordning som ersätter gällande arbetsordning från år 1972. Den nya arbetsordningen kompletterar den lagtingsordning som lagtinget antog den 10 juni 2011.

     Den nya arbetsordningen föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar förslaget med några mindre ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Den nya arbetsordningen har, liksom den nya lagtingsordningen, varit föremål för en omfattande beredning i den arbetsgrupp som tillsattes av talmanskonferensen. Utskottet konstaterar att lagtingsordningen är föremål för laglighetskontroll i högsta domstolen och att paragrafer kan komma att uteslutas. Utskottet har dock vid behandlingen utgått från att lagtingsordningen ändå kommer att träda i kraft om än med vissa tekniska ändringar.

     Utskottet föreslår mot bakgrund av det omfattande beredningsarbetet endast ett antal mindre ändringar av förslaget till arbetsordning. Bland ändringarna kan nämnas att gudstjänster kan hållas även i andra kyrkor än i St. Görans kyrka. Dessutom föreslås en precisering av vilka ärenden som ska omfattas av begreppet budget. I övrigt föreslås mest ändringar av närmast språklig eller teknisk natur.

 

Detaljmotivering

 

Ingressen. Utskottet föreslår en teknisk ändring av ingressen.

 

1 §. Lagtingets början. I framställningen föreslås att det efter talmansvalet ska hållas en gudstjänst i St.Görans kyrka i Mariehamn. Utskottet föreslår att det inte av paragrafen ska anges i vilken kyrka gudstjänsten hållas i utan anser att talmannen kan fatta beslut om saken. Enligt utskottets mening är det inte platsen för gudstjänsten som är det väsentliga utan att gudstjänsten hålls.

 

4 §. Sittordningen i plenisalen. I paragrafens andra moment i framställningen föreslås att en inkallad ersättare tar den avgångnes plats i plenisalen. Utskottet föreslår att bestämmelsen utgår eftersom talmanskonferensen kan fatta ett principbeslut i saken. Om lagtingsledamöterna skulle sitta i anciennitetsordning istället för i alfabetisk ordning inom grupperna kunde det vara naturligt att ersättarna inte intar den ordinarie ledamotens plats.

 

6 §. Lagtingets avslutning. Ändringen föreslås med samma motiv som ändringen av 1 §.

 

8 §. Meddelande om lagtingets upplösning. Utskottet föreslår en språklig ändring av paragrafens rubrik samt en ändring av paragrafens 1 mom. Ändringarna föreslås i förtydligande syfte.

 

11 §. Talmannen och presidiet. Ändringarna är av språklig karaktär.

 

13 §. Lag- och kulturutskottets ansvarsområde. Ändringen är av teknisk natur.

 

15 §. Finans- och näringsutskottets ansvarsområde.  Utskottet föreslår ett tillägg till den andra punkten i 1 mom. så att utskottet ska behandla både förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier. Förslagen till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndigande att bevilja landskapsgarantier har betydelse för budgeten och är därför att hänföra till landskapsregeringens bugetförslag i teknisk mening vilket även föreslås framgå av 75 §.

     Utskottet föreslår även att det till paragrafen fogas nya 2-6 mom. om utskottets godkännande av landskapsregeringens tjänstekollektivavtal. Bestämmelserna överensstämmer i sak med gällande lagtingsordning.

 

16 §. Justeringsutskottets ansvarsområde. Utskottet föreslår att andra momentet utgår eftersom samma bestämmelse ingår i 18 §.

 

18 §. Utskottens mandattid. Utskottet föreslår inga andra ändringar än att paragrafen delas in i två moment.

 

20 §. Befrielse från medlemskap i utskotten. Enligt framställningen har den som förut blivit vald till ledamot i två utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott. Eftersom antalet utskott reducerats till tre, vilket i praktiken innebär att utskotten i princip har möjlighet att sammanträda heldagar, föreslår utskottet att den som tidigare blivit vald till ledamot i ett utskott ska ha rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

 

22 §. Självstyrelsepolitiska nämndens möten. Enligt framställningens 2 mom. bör nämndens medlemmar iaktta den förtegenhet som ärendets beskaffenhet kräver. Utskottet föreslår att bestämmelsen utgår mot bakgrund av lagtingsordningen enligt vilken medlemmar som deltar i behandlingen av ärenden som gäller Europeiska unionen ska iaktta den sekretess som är påkallad av att rikslagstiftningen gäller för sekretess och handlingars offentlighet i frågor som avses i självstyrelselagen. I arbetsordningens 56 § finns dessutom uttryckliga bestämmelser om sekretessen i utskott och enligt 57 § ska dessa bestämmelser tillämpas också för självstyrelsepolitiska nämnden. Bestämmelsen i framställningens 2 mom. är således obehövlig.

 

25 §. Lagtingets företrädare i internationella organ. I paragrafen sägs att lagtinget väljer två medlemmar och lika många ersättare till Ålands delegation i Nordiska rådet och att medlemmarna i Nordiska rådet innehar sina uppdrag till dess att nya medlemmar blivit valda. Utskottet föreslår att den sistnämnda skrivningen stryks eftersom frågan regleras i landskapslagen om Ålands delegation i Nordiska rådet.

     Utskottet noterar samtidigt att det föreligger ett behov av en ändring av 2 § av landskapslagen om lagtingets delegation i Nordiska rådet så att val av representanter i Nordiska rådet kunde förrättas redan i september under valperioden.

 

27 §. Återtagande av ärenden. Ändringen är av språklig natur. Utskottet konstaterar att den första undertecknaren av såväl en motion som av ett spörsmål ska kunna återta respektive initiativ mot bakgrund av att den första undertecknaren i regel är initiativtagare och den som ger namn till den officiella lagtingshandlingen. 

 

28 § Motioner. Utskottet föreslår en språklig ändring i förtydligande syfte.

 

29 § Medborgarinitiativ. Ändringen är av teknisk natur.

 

32 §. Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor. Paragrafen motsvarar gällande bestämmelser som i praktiken har tolkats så att landskapsregeringens redogörelse ska avse ett lagtingsår. Enligt utskottets mening bör landskapsregeringens redogörelse kunna sträcka sig fram till den dag redogörelsen undertecknas vilket innebär att den i högre utsträckning blir en redogörelse över det dagsaktuella läget än enbart en tillbakablick. Självstyrelsepolitiska nämnden har sedan länge en praxis enligt vilken betänkandet över redogörelsen även tar upp dagsaktuella frågor.

 

37 §. Skriftliga frågor. Utskottet konstaterar att svar på frågor i praktiken nästan utan undantag ges både skriftligt och muntligt men föreslår ändå att landskapsregeringen skriftligen ska meddela lagtinget om svaret på en skriftlig fråga kommer att ges i muntlig form.

 

40 §. Redogörelse för bindningar. Ändringen är av teknisk natur.

 

41 §. Ärenden som gäller Europeiska unionen. Ändringen är av teknisk natur.

 

44 §. Remittering av ärenden till utskotten. Utskottet konstaterar att en återremiss till ett utskott kan föreslås i både första och andra behandlingen av ett ärende.  

     Utskottet föreslår att talmanskonferensen bör ha särskilda skäl för att besluta att ett lagförslag som kompletterar ett annat lagförslag ska remitteras till ett utskott utan remissdebatt. Huvudregeln bör vara att också kompletterande lagförslag genomgår remissdebatt i plenum men mindre tekniska ändringar och andra liknande kompletterande förslag kan dock remitteras direkt till utskotten.

 

45 §. Behandlingsordningen. I paragrafen föreslås i vilken ordning ärenden ska tas upp till behandling i utskotten. Eftersom finans- och näringsutskottet kommer att bli ett utskott där även lagförslag behandlas kommer en konkurrenssituation mellan olika ärenden i utskotten att kunna uppstå varför det bör klargöras att ordinarie budget alltid ska behandlas utan dröjsmål.

 

47 §. Utskottsmedlemmarnas förhinder. Utskottet föreslår att rubriken kompletteras i förtydligande syfte.

     Om det visar sig att såväl ordförande som viceordförande är förhindrad att delta i behandlingen av ett visst ärende kan utskottet välja en tillfällig ordförande för behandling av ärendet oavsett vid vilket möte ärendet behandlas.

     Ändringen av 3 mom. är av närmast språklig natur.

 

48 §. Rätten att närvara vid utskottssammanträden. Utskottet föreslår i förtydligande syfte ett tillägg enligt vilket den som inte är inkallad som ersättare för en ledamot i utskottet men som ändå deltar i ett utskottssammanträde inte får lägga fram förslag. Detsamma gäller talmannen och vicetalmännen om de deltar vid ett utskottsmöte.

 

51 §. Sakkunniga. Utskotten kan enligt paragrafen höra sakkunniga. Vilka som ska anses vara sakkunniga avgörs av utskottet som även bestämmer vilka av de sakkunniga som ska höras. Praxis i lagtinget är att utskotten, om möjligt, hör de sakkunniga som utskottsmedlemmarna föreslår.

 

56 §. Offentligheten i utskotten. Huvudregeln är att vad som framkommer i utskotten inte är offentligt oavsett om det framkommer vid muntligt hörande av sakkunniga eller via handlingar som de sakkunniga på eget initiativ lämnar in till utskottet. Detta gäller såväl under som efter behandlingen i utskottet. Ledamöterna får således inte t.ex. i plenum yppa vad som sades i utskottet. De handlingar som blir offentliga när ärendet har slutbehandlats i utskottet är de handlingar som har inkommit till lagtinget på begäran av utskottet eller som utskottet annars har beslutat att ska offentliga.

 

58 §. Tiden för plenum. Utskottet föreslår en ändring så att arbetsplanen inte behöver vara årlig utan kan gälla för t.ex. hela mandatperioden.

 

61 §. Föredragningslistan. Ändringen är av språklig natur.

 

62 §. Anmälan till plenum.  Utskottet föreslår att det fogas ett nytt moment till paragrafen enligt vilket ledamöterna har en skyldighet att anhålla om ledighet. Bestämmelsen motsvarar gällande arbetsordnings 30 § 3 mom. För sammanhängande ledigheter som är längre än tre dagar under pleniperioder ska hela ledigheten anges.

 

65 §. Anföranden. Utskottet föreslår en ändring av ordningsföljden för vilka som kan ges företräde när de anhåller om ordet. När ett betänkande presenteras bör ordet först ges till utskottsordföranden, därefter till företrädaren för ett utskott som har lämnat ett utlåtande till utskottet och därefter till reservanterna för presentation av reservationerna. Först efter detta ges ordet till motionärerna samt gruppernas företrädare.

 

71 §. Avisering av ett ändringsförslag. Utskottet föreslår att den sista meningen enligt vilken ett ärende ska bordläggas en gång om ett ändringsförslag har aviserats och två lagtingsledamöter begär det, ska uteslutas eftersom motsvarande bestämmelse finns under 70 § 1 mom.

 

73 §. Ett annat förslag till grund för behandling. Utskottet föreslår ett tillägg till 1 mom. så att det klargörs att ett förslag om att ett annat ärende ska ligga till grund för behandling ska läggas under ärendets första behandling.

 

74 §. Förslag som avbryter behandlingen. Utskottet konstaterar att ett sådant förslag exempelvis kan gälla ett förslag om återremiss till ett utskott.

 

75 §. Behandlingen av budgetförslagen. Utskottet föreslår i förtydligande syfte att paragrafen ska inledas med en definition av begreppet budgetförslag. Med budgetförslag avses inte bara förslag till budgetar utan också extra anslag, landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden.

 

82 § Kanslikommissionens uppgifter. Landskapsregeringen utarbetar ett förslag till hela budgeten men enligt praxis följer landskapsregeringen kanslikommissionens förslag. Slutligt beslut om budgeten fattas av lagtinget.

 

87 §. Tidpunkten för val. Utskottet föreslår en ändring i förtydligande syfte.

 

88 §. Val med slutna sedlar. Ändringen är av språklig natur.

 

93 §. Avlägsnande om namn. Ändringen är av språklig natur.

 

100 §. Fyllnadsval. Ändringen är av språklig natur.

 

101 §. Val av lantråd. Ändringarna är av språklig natur.

     I framställningens motivering till paragrafen framhålls att om lantrådet väljs genom en tredje valomgång behöver det inte föreligga något samtycke på förhand eftersom det då inte föreligger någon lantrådskandidat. Utskottet framhåller dock att det är önskvärt att informella medgivanden föreligger då valet förrättas eftersom det knappast är ändamålsenligt att röster avges för personer som inte de facto står till förfogande för uppdraget.

 

103 §. Lagtingsgrupper. Utskottet föreslår att kanslikommissionen ska fastställa regler för ekonomiskt stöd till lagtingsgrupperna medan det i förslaget sägs att kanslikommissionen kan fastställa sådana regler.

 

109 §. Ikraftträdande. Ändringen är av teknisk natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående förslaget i följande lydelse:

 

Arbetsordning

för Ålands lagting

 

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 63 § i lagtingsordningen för Åland ( / ), föreskrivs:

 

1 kap.

 Lagtingsåret

 

1 §

Lagtingsårets början

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Efter talmansvalet hålls en gudstjänst (uteslutning) varefter lagtinget, på en tid som landshövdingen tillkännager, samlas i plenisalen där republikens president eller på hans eller hennes vägnar landshövdingen, förklarar lagtinget öppnat. Talmannen besvarar öppningstalet på lagtingets vägnar.

 

2 och 3 §§

     (Lika som i framställningen).

 

4 §

Sittordningen i plenisalen

     (1 mom. lika som i framställningen).

     (Uteslutning).

 

5 §

     (Lika som i framställningen).

 

6 §

Lagtingets avslutning

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Avslutningen av lagtinget hålls på den tid som landshövdingen tillkännager. Efter en gudstjänst (uteslutning) samlas lagtinget i plenisalen där talmannen framför lagtingets hälsning varefter republikens president eller på hennes eller hans vägnar landshövdingen förklarar lagtinget avslutat för valperioden.

 

2 kap.

 Upplösningar och nyval

 

7 §

     (Lika som i framställningen).

 

8 §

I n f o r m a t i o n  om lagtingets upplösning

     En annons om lagtingets upplösning och förordnande om nyval ska publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet och samtidigt meddelas landskapsregeringen som ska vidta åtgärder för nyval av lagtinget.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

9 §

     (Lika som i framställningen).

 

3 kap.

 Talmännen och talmanskonferensen

 

10 §

     (Lika som i framställningen).

 

11 §

Talmannen och presidiet

     Talmannen leder lagtingets arbete tillsammans med talmanskonferensen på det sätt som bestäms i lagtingsordningen och (uteslutning) arbetsordningen. Talmannen och vicetalmännen bildar tillsammans lagtingets presidium.

     (2-4 mom. lika som i framställningen).

 

12 §

     (Lika som i framställningen).

 

4 kap.

Utskotten

 

13 §

Lag- och kulturutskottets ansvarsområde

Till lag- och kulturutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) förslag om eller bifall till ändring eller upphävande av eller avvikelse från självstyrelselagen eller jordförvärvslagen för Åland,

     2) ärenden som enligt lagtingsordningen kräver kvalificerad majoritet,

     3) lagförslag angående:

     a) självstyrelsens grunder, lagtinget samt landskaps- och kommunalförvaltningen,

     b) allmän ordning och säkerhet,

     c) utbildning, kultur och idrott,

     d) media (uteslutning),

e) övriga ärenden som inte remitterats till ett annat utskott (uteslutning) och   

     f) övriga ärenden som remitterats till utskottet samt

     4) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde, som är övergripande eller som inte kan hänföras till något annat utskotts ansvarsområde.

 

14 §

     (Lika som i framställningen).

 

15 §

Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

     Till finans- och näringsutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) landskapsregeringens förslag till budget och tillägg till budgeten samt budgetmotioner,

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget,

     4) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering, 

     d) trafik och vägar samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     5) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.

     Det hör också till finans- och näringsutskottet att genom landskapsregeringen följa förhandlingarna om tjänstekollektivavtal för landskapets tjänstemän och till den del lagtingets godkännande behövs, godkänna avtalet. Ett godkännande är behövligt när ett avtal har en inte försumbar inverkan på budgeten. Utskottet kan underställa lagtinget sitt beslut i ärendet för fastställelse.

     Ett tjänstekollektivavtal som ska godkännas av finans- och näringsutskottet sänds till utskottet på landskapsregeringens försorg. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål. Är utskottets medlemmar inte eniga i sitt beslut gäller som beslut den åsikt som omfattas av de flesta medlemmarna. Faller rösterna lika anses avtalet godkänt. I övriga ärenden som rör tjänstekollektivavtal avgör lotten vid lika röstetal. För att ett beslut om att ett ärende ska underställas lagtinget ska fattas krävs att beslutet omfattas av majoriteten av de avgivna rösterna. Sedan utskottet fattat beslut i ett ärende som rör tjänstekollektivavtal ska beslutet omedelbart överföras till landskapsregeringens kännedom.

     Medan förhandlingar om tjänstekollektivavtal pågår får en medlem av utskottet inte utan utskottets tillstånd yppa vad hon eller han fått del av under ärendets behandling i utskottet.

     Landskapsregeringen är skyldig att fortlöpande informera utskottet om de förhandlingar som förs till den delen avtalen kan komma att kräva utskottets godkännande.

     Utskottet ska för varje år avge skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget.

 

16 §

Justeringsutskottets ansvarsområde

     (1 mom. lika som i framställningen).

     (Uteslutning).

 

17 §

     (Lika som i framställningen).

 

18 §

Utskottens mandattid

     Mandatperioden för medlemmarna i lagtingets utskott är en valperiod, om inte lagtinget på förslag av talmanskonferensen beslutar att nyval av samtliga medlemmar i ett utskott ska förrättas.

     Justeringsutskottet får, om det behövs, fortsätta sin verksamhet även efter valperiodens utgång för slutförande av på utskottet ankommande uppdrag.

 

19 §

     (Lika som i framställningen).

 

20 §

Befrielse från medlemskap i utskotten

     Den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott har rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

5 kap

Övriga organ

 

21 §

     (Lika som i framställningen).

 

22 §

Självstyrelsepolitiska nämndens möten

     (1 mom. lika som i framställningen).

     (Uteslutning).

     (3-4 mom. lika som i framställningen).

 

23 – 24 §§

     (Lika som i framställningen).

 

25 §

Lagtingets företrädare i internationella organ

     Lagtinget väljer inom sig i början av varje arbetsår två medlemmar och lika många ersättare till Ålands delegation i Nordiska rådet. (Uteslutning).                   (2-3 mom. lika som i framställningen).

 

 

6 kap.

 Ärenden i lagtinget

 

26 §

     (Lika som i framställningen).

    

27 §

Återtagande av ärenden

     Om inte annat bestäms i lagtingsordningen eller (uteslutning) arbetsordningen återtas ett ärende på samma sätt som det väcks. Den första undertecknaren av en motion eller ett spörsmål kan dock skriftligen återta ärendet. Om ett ärende återtas upphör behandlingen av det.

     (Lika som i framställningen).

 

28 §

Motioner

     (1 - 2 mom. lika som i framställningen).

Förslag av olika slag får inte tas in i en och samma kläm i en budgetmotion.

     (4 mom. lika som i framställningen).

Förslag av olika slag får inte tas in i en och samma åtgärdsmotion.

 

29 §

Medborgarinitiativ

     (1 - 2 mom. lika som i framställningen).

     Initiativtagarna ska i initiativet försäkra att de enligt valregistermyndighetens rösträttsregister var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet. Under personernas egenhändiga namnunderskrifter ska deras namn, titel, yrke eller syssla och adress antecknas tydligt. Underskrifterna ska tydligt numreras.

     (4 - 8 mom. lika som i framställningen).

 

 

30 – 36 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

37 §

Skriftliga frågor

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Frågan, som ska vara kort, ska lämnas in till lagtingets kansli och den ska så snart som möjligt sändas till landskapsregeringen. Lantrådet, vicelantrådet eller den minister som berörs ska avge ett kort svar i skriftlig eller muntlig form eller meddela lagtinget att frågan inte besvaras. Om svaret ges i muntlig form ska detta meddelas skriftligen. Det skriftliga svaret eller meddelandet om att svar inte avges ska lämnas till lagtinget inom tio dagar efter det att frågan överlämnades till landskapsregeringen. Frågan kan även besvaras muntligen vid ett plenum som infaller inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan eller vid ett näraliggande plenum i enlighet med talmannens beslut. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar.

     (3-4 mom. lika som i framställningen).

 

38 – 39 §§

     (Lika som i framställningen).

 

40 §

Redogörelser för bindningar

     En skrivelse från landskapsregeringen med en redogörelse för de bindningar som avses (uteslutning) i lagtingsordningen ska föredras för lagtinget. Saken debatteras i plenum.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

7 kap.

EU-ärenden

 

41 §

Ärenden som gäller Europeiska unionen

     (1 - 4 mom. lika som i framställningen).

     Medlemmarna i ett utskott eller i självstyrelsepolitiska nämnden som deltar i behandlingen av ärenden som gäller Europeiska unionen ska iaktta den sekretess som är påkallad av att rikslagstiftningen gäller för sekretess och handlingars offentlighet i frågor som avses i 9a kap. självstyrelselagen. I fråga om sekretess för andra ärenden som rör EU gäller det som nämnden eller utskottet i varje enskilt fall beslutar efter att ha hört landskapsregeringen.

 

42 – 43 §§

     (Lika som i framställningen).

 

8 kap.

Beredning av ärenden

 

44 §

Remittering av ärenden till utskotten

     (1-2 mom. lika som i framställningen).

     När ärenden remitteras till ett utskott förs en debatt (remissdebatt) i plenum. I samband med remissdebatten beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ärendet ska remitteras. Lagtinget kan samtidigt besluta att ett eller flera andra utskott ska lämna ett utlåtande om ärendet till det utskott som bereder det. Talmanskonferensen kan av särskilda skäl besluta att ett lagförslag som kompletterar ett annat lagförslag ska remitteras till ett utskott utan remissdebatt. Detta ska meddelas i plenum.

 

 

45 - 46 §§

     (Lika som i framställningen).

 

47 §

Utskottsmedlemmarnas förhinder s a m t  t i l l f ä l l i g  o r d f ö r a n d e

     (1-2 mom. lika som i framställningen).

     Uteblir en utskottsmedlem ofta utan motiverad orsak eller särskilt tillstånd från ett utskotts sammanträde kan lagtinget förklara att ledamoten har förverkat sitt uppdrag som utskottsmedlem.

 

48 §

Rätten att närvara vid utskottssammanträden

     Talmannen, vicetalmännen och ersättarna i respektive utskott får vara närvarande vid utskottens sammanträden. De får delta i diskussionen men inte lägga fram förslag eller delta i beslutsfattandet.

 

49 – 57 §§

     (Lika som i framställningen).

 

9 kap.

Behandlingen av ärenden i plenum

 

58 §

Tiden för plenum

     Plenum hålls enligt en (uteslutning) arbetsplan som fastställs av talmanskonferensen. Plenum hålls i första hand måndagar och onsdagar under plenarperioderna.

     (2-3 mom. lika som i framställningen).

 

59 - 60 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

61 §

Föredragningslistan

     (1-3 mom. lika som i framställningen).

     Föredragningslistan ska delas ut till lagtingsledamöterna före plenum och publiceras på lagtingets hemsida.

 

62 §

Anmälan till plenum

                      (1 - 2  mom. lika som i framställningen).

     Om en ledamot är förhindrad att närvara vid plenum bör hon eller han skriftligen anhålla om ledighet och samtidigt ange orsaken till frånvaron.

 

 

63 – 64 §§

     (Lika som i framställningen).

 

65 §

Anföranden

     (1 mom. lika som i framställningen).

     I plenum får lagtingsledamöterna ordet i den ordning de anmält sig genom handuppräckning eller på något annat godtagbart sätt. Anhåller flera samtidigt om ordet bestämmer talmannen ordningsföljden. Ordet för anförande kan ges med företräde till

1)      lantrådet,

2)      vicelantrådet i lantrådets ställe, under förutsättning att lantrådet är förhindrad samt har anmält att vicelantrådet ska representera lantrådet,

3)      en minister i landskapsregeringen vid presentation av ärenden som ministern ansvarar för,

4)      en ledamot som är ordförande för ett lagtingsorgan vid presentation av lagtingsorganets betänkande eller den ledamot som organet valt att presentera betänkandet,

5)      en företrädare för ett utskott som lämnat ett utlåtande till ett annat utskott, vid presentationen av det senare utskottets betänkande samt

6)      den första undertecknaren av en reservation efter de övriga presentationsanförandena

7)      den första undertecknaren av en motion i remissdebatten om mo-tionen samt

8)      företrädare för lagtingsgrupperna enligt vad som bestäms i 66 §.

     (3-4 mom. lika som i framställningen).

 

66 – 70 §§

     (Lika som i framställningen).

 

71 §

Avisering av ett ändringsförslag

     Om en ledamot avser att lägga fram ett förslag till ändringar i det förslag som ligger till grund för behandlingen ska förslaget framföras och motiveras under den allmänna diskussionen i ärendet. (Uteslutning)

 

72 §

     (Lika som i framställningen).

 

73 §

Ett annat förslag till grund för behandlingen

     Under den allmänna diskussionen under ärendets första behandling kan en ledamot framföra ett yrkande om att ett annat förslag som tidigare legat till grund för behandling av ärendet, ska läggas till grund för behandlingen. Efter det lagtinget fattat beslut om yrkandet fortsätter den allmänna diskussionen.

 

74 §

     (Lika som i framställningen).


75 §

Behandlingen av budgetförslagen

     Med budgetförslag avses förslag till budget, till tilläggsbudget, till framställning om extra anslag samt till bemyndigande till en landskapsgaranti eller ett annat ekonomiskt åtagande.  Ett budgetförslag tas upp till enda behandling i plenum utifrån finans- och näringsutskottets betänkande. I början av behandlingen förs en allmän diskussion.

     (2-7 mom. lika som i framställningen).

 

 

76 – 78 §§

     (Lika som i framställningen).

 

10 kap.

  Lagtingshandlingarna

 

79 – 80 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 11 kap.

Lagtingets förvaltning

 

81§

     (Lika som i framställningen).

 

 

82 §

Kanslikommissionens uppgifter

(1 mom. lika som i framställningen)

Vid uppgörande av förslag till lagtingets budget ska landskapslagen om landskapets finansförvaltning (/) iakttas i tillämpliga delar. Förslag till budget ska tas in i landskapsregeringens budgetförslag. Kanslikommissionen kan begära ett förslag till budget för Ålands delegation i Nordiska rådet från delegationen.

 

81 – 85 §§

     (Lika som i framställningen).

 

12 kap. 

Val i lagtinget

 

86 §

     (Lika som i framställningen).

 

 

87 §

Tidpunkten för val

     När lagtinget sammankommer till plenum efter lagtingsval ska val av ledamöter och ersättare i lagtingets utskott förrättas senast den andra dagen efter lagtingets öppnande. Val av ledamöter och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden ska förrättas senast den fjärde dagen efter lagtingets öppnande.

     (2-3 mom. lika som i framställningen).

 

88 §

Val med slutna sedlar

     (1-2 mom. lika som i framställningen).

     En valsedel är ogiltig:

     1) om det antecknats fler än en kandidat på valsedeln,

     2) om en kandidat betecknats så att det inte tydligt framgår vilken person som avses,

     3) om valsedeln försetts med särskilt kännetecken eller om det har gjorts en annan obehörig anteckning på den. En uppgift om en kandidats yrke eller hemort eller sådan anteckning som endast avser ett förtydligande gör inte valsedeln ogiltig,

     4) om en annan valsedel än en som är avsedd för valet har använts samt

     5) om en kandidat som inte har ansökt om en lediganslagen tjänst har antecknats på valsedeln.

 

89 -92 §§

     (Lika som i framställningen).

 

93 §

Avlägsnande av namn

     (1-2 mom. lika som i framställningen).

     Om en kandidat ännu klockan 09.00 på valdagen förekommer på flera än en kandidatlista har talmannen (uteslutning) rätt att genom lottning avlägsna hans eller hennes namn från alla listor utom en.

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

94 – 99 §§

     (Lika som i framställningen).

 

100 §

Fyllnadsval

     Om en ordinarie medlem avgår ska ett fyllnadsval förrättas. Ifall medlemmen har en personlig ersättare ska fyllnadsval förrättas även för ersättaren. Fyllnadsval ska också förrättas då antalet ersättare understiger fastställt minimiantal.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

                                                   101 §

Val av lantråd

     Talmannens meddelande till lagtinget om vem som föreslås bli lantråd ska föredras för lagtinget och ärendet ska bordläggas till ett senare plenum som hålls tidigast följande dag. Den som föreslås till lantråd ska ha lämnat sitt samtycke innan ärendet föredras för lagtinget. Omröstningen om lantrådet verkställs genom en öppen omröstning efter namnupprop. De ledamöter som godkänner talmannens förslag till lantråd röstar ja, medan de ledamöter som inte godkänner förslaget röstar nej. Om förslaget har fått stöd av mer än hälften av de avgivna rösterna omfattas förslaget till lantråd.

     (2-3 mom. lika som i framställningen).

     Innan talmannen utser de övriga ministrarna ska de ha lämnat sitt samtycke. När talmannen har utsett ministrarna ska detta meddelas lagtinget för kännedom vid lagtingets närmast därpå följande plenum. Detsamma gäller då talmannen beviljat lantrådet eller en medlem i landskapsregeringen avsked och då en ny medlem i landskapsregeringen har utsetts.

 

102 §

     (Lika som i framställningen).

 

13 kap.

Särskilda bestämmelser

 

103 §

Lagtingsgrupper

     (1-2 mom. lika som i framställningen).

     Kanslikommissionen ska fastställa regler för ekonomiskt stöd till lagtingsgrupperna.

 

104 – 108 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

14 kap.

Ikraftträdande

 

109 §

     (1-2 mom. lika som i framställningen).                     

     Genom denna arbetsordning upphävs även räkenskapsstadgan den 21 januari 1991 för Ålands landsting jämte ändringar.           

     (4 mom. lika som i framställningen).   

 

 

Mariehamn den 13 september 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson