Lagutskottets betänkande 36/2009-2010

Tillhör ärendet: Inspire-direktivet
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 36/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Inspire-direktivet

·      Landskapsregeringens framställning nr 25/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om en infrastruktur för geografisk information stiftas. Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire).

     I den föreslagna lagen anges en skyldighet för myndigheter som innehar geografiska datamängder att göra dessa tillgängliga för andra myndigheter och för allmänheten i ett datanät. Förslaget innebär inte någon skyldighet att samla in nya uppgifter.

     Landskapsregeringen föreslår att lagen inte tillämpas på datamängder som innehas av kommuner, i enlighet med den möjlighet till undantag som finns i direktivet.

     Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt med hänvisning till att talan har väckts vid EU-domstolen för att direktivet inte har notifierats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ska godkänna landskapsregeringens lagförslag utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

Landskapsregeringens förslag gällande en landskapslag om infrastruktur för geografisk information har sin bakgrund i det s.k. inspire-direktivet. Lagförslaget har tillkommit i skyndsam ordning eftersom talan har väckts vid EU-domstolen för att direktivet inte har notifierats. Utskottet konstaterar att inspire-direktivet endast är ett initialt initiativ i en pågående process som rör sammanställning av geografiska data inom unionen. Förslaget innebär inte någon skyldighet att samla in nya uppgifter.

 

Kommunernas medverkan

 

Av framställningen framgår att det på grund av den brådskande beredningen inte har funnits tid att involvera kommunerna som i det här skedet inte omfattas av lagstiftningen om geografisk information. Enligt vad utskottet fått erfara medger direktivet en möjlighet att på föreslaget sätt utelämna kommunerna. Enligt vad utskottet fått erfara finns det en möjlighet att senare införliva kommunerna i systemet. Det är idag oklart i vilken utsträckning kommunerna har digitala register men om kommunerna i framtiden involveras kommer de också att vara delaktiga i beredningen varvid bl.a. omfattningen kommer att framgå.

 

En kontaktpunkt

 

Inspire-direktivet kräver att varje medlemsstat ska ha en kontaktpunkt gentemot kommissionen. I riket har jord- och skogsbruksministeriet utsetts till en sådan kontaktpunkt och enligt landskapsregeringens bedömning kan landskapet sannolikt inte ha en egen kontaktpunkt.

     Utskottet noterar att direktivet är ett exempel på den s.k. enmyndighets problematiken. Enligt tidigare utslag från högsta domstolen (98/82) rör stadganden om utpekande av en myndighet hela medlemsstatens förhållande till utländska makter och faller således enligt 27 § 4 och 42 punkten självstyrelselagen under rikets lagstiftningsbehörighet.

     Mot bakgrund av behörighetsfördelningen mellan Åland och riket är det enligt utskottets mening problematiskt ur principiell synvinkel att ett direktiv, såsom inspire-direktivet, kräver att endast en myndighet utpekas.  Högsta domstolens tolkning innebär nämligen att landskapsregeringen måste representeras av en riksmyndighet på områden där landskapet har behörighet vilket strider mot tanken bakom självstyrelsesystemet. Därtill har utvecklingen inom unionen lett till att unionsärenden i andra sammanhang inte längre ses som utrikesangelägenheter.

 

Söktjänsten

 

Utskottet konstaterar slutligen att direktivet förespråkar att det bör finnas söktjänster som gör det möjligt att söka efter geografiska datamängder och tjänster som anknyter till dem samt att visa metadata om dessa.

     Enligt 5 § i förslaget till landskapslag sägs att landskapsregeringen ska tillse att det finns en sådan söktjänst. Av motiven till framställningen framgår att landskapsregeringen anser att landskapet inte på grund av de resurser som krävs bör skapa en egen söktjänst för geografisk information utan föreslår i stället att de geografiska datamängderna som myndigheterna i landskapet förvaltar och som omfattas av direktivet i mån av möjlighet ska anslutas till lantmäteriverkets söktjänst.

     Utskottet har inga invändningar mot förfaringssättet men vill framhålla vikten av att språkkravet beaktas. Dessutom bör ingången till sökmotorn finnas på landskapsregeringens hemsida för att vara praktisk tillgänglig.

     Kostnaderna för anslutande till lantmäteriverkets sökmotor är enligt vad utskottet fått erfara inte ännu utredda och bör preciseras närmare i den fortsatta processen. Utskottet konstaterar slutligen att målet med inspire-systemet är att sökmotorn på sikt ska skötas på ett europeiskt plan.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Katrin Sjögren och lagberedaren Diana Mörn.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i den lydelse det har i framställningen.

 

 

Mariehamn den 9 september 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson