Lagutskottets betänkande 4/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2001-2002

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändringar i vissa pensionslagar med anledning av valutaövergången från mark till euro

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 12/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår en ändring av 9 § 14 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner så att vissa föråldrade övergångsbestämmelser avlägsnas ur lagtexten och att de kvarvarande markbelopp som ingår i texten kommer att anges i euro. Vidare föreslås att 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland upphävs eftersom bestämmelsen är föråldrad och inte längre tillämpas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de båda lagförslagen antas oförändrade.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagtinget förelagts ett flertal framställningar föranledda av övergången från mark till euro.   Med hänvisning  till  de   motiveringar som ingår i landskapsstyrelsens framställning, föreslår utskottet att de två i framställningen ingående lagförslagen antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 januari 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson, ledamöterna Mats Perämaa och Olof Salmén samt ersättaren Ragnar Erlandsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående två lagförslagen oförändrade.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 mars 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson