Lagutskottets betänkande 4/2002-2003

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande

Ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 11/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningarna om ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring  och om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen respektive protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget bifaller förordningarna och lagen.

 

Utskottets synpunkter

 

Kyotoprotokollet syftar till att förbättra klimatsituationen i världen framför allt genom minskade utsläpp av växthusgaser. I första hand kräver protokollet åtgärder från de undertecknande staternas sida under en period som sträcker sig fram till år 2012. Protokollet fastställer bindande samt tids- och mängdmässigt exakta åtaganden för att minska utsläppen.

        Enligt självstyrelselagens 18 § 10 och 12 punkten har landskapet behörighet bland annat i fråga om natur- och miljövård, vattenrätt samt hälsovård. I stöd härav har lagtinget lagstiftat om bland annat vattenskydd, kemikalier, renhållning och åtgärder mot förorening av luften, vilka områden berörs av Kyotoprotokollet.

        Utskottet konstaterar med hänvisning till det utlåtande social- och miljöutskottet lämnat till lagutskottet att ett bifall till Kyotoprotokollet kommer att kräva åtgärder från landskapets sida för att man här skall uppfylla de förpliktelser som anslutningen medför. Områden inom landskapets behörighet, där man också hos oss kan påverka utsläppen av växthusgaser, är bland annat energiförbrukningen och -produktionen, trafiken, avfallshanteringen samt jord- och skogsbruket. Utskottet hänvisar till social- och miljöutskottets påpekande om behovet av ett program för minskning av utsläppen av växthusgaser i landskapet.

        Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig i ärendet till utrikesministeriet i beredningsskedet och att landskapsstyrelsen då inte haft något att invända i saken. Utskottet utgår från att landskapsstyrelsen därvid även granskat vilka lagstiftnings- och övriga åtgärder som kan krävas som följd av att lagtinget lämnar sitt bifall till ikraftträdandet av de förordningar och den lag som berörs i presidentens framställning. Utskottet instämmer i social- och miljöutskottets påpekanden om nödvändigheten att vidta de åtgärder som bifallet föranleder.

        Mot bakgrunden av det anförda föreslår utskottet att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen lämnar sitt bifall till förordningarna och lagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

        Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet. Utlåtandet fogas till betänkandet.

        I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Lotta Wickström-Johansson, vice ordförande Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

        a) att lagtinget  ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 659/1994) samt förordningen om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring (FördrS 702/1998) träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet, samt

        b) att  lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring  träder i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda Kyoto­protokollet faller inom landska­pets be­hörighet.

       

__________________

 

Mariehamn den 12 november 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2002-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Republikens presidents framställning angående ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och med förslag till lag om ikraftsättande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 11/2001-2002

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande angående republikens presidents framställning nr 11/2001-2002 om bifall till ikraftträdande av Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring samt om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Kyotoprotokollet, till de delar framställningen berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att regeringens proposition utarbetats av en arbetsgrupp där skilda ministerier har varit representerade. Arbetsgruppen har inbegärt landskapsstyrelsens yttrande över förslaget till regeringsproposition. Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen vid handläggningen den 22 februari 2002 inte hade några invändningar mot förslaget till proposition och att regeringens proposition inte heller på någon väsentlig punkt avviker från arbetsgruppens förslag till proposition.

     Utskottet har således inget att invända mot att de två framställningarna godkänns vad gäller de miljömässiga aspekterna. Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och det s.k. Kyotoprotokollet innebär vissa förpliktelser för de anslutna länderna, i synnerhet industriländerna, som svarar för merparten av utsläppen av växthusgaser. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att landskapet å sin sida skall uppfylla de förpliktelser som anslutningen medför. Industriländerna, dit Finland hör, skall anta och genomföra nationella program i syfte att fördröja klimatförändringen. Programmen skall begränsa utsläppen av växthusgaser samt öka sänkor och reservoarer för växthusgaser. Eftersom Åland har egen behörighet på detta område anser utskottet att landskapsstyrelsen bör anta ett eget program för hur utsläppen av växthusgaser skall minskas. Detta innefattar bl.a. hur användningen av fossila bränslen skall reduceras i landskapet. Vid sidan om de landbaserade utsläppen, där uppvärmning av fastigheter och vägtrafiken är stora källor till lokala utsläpp, vill utskottet lyfta fram fartygstrafiken som är en av de största förbrukarna av fossila bränslen. Även elkonsumtionen kan indirekt ge upphov till växthusgaser.

     Utskottet utgår från att lagutskottet i övrigt har kompetens att behandla frågan.

    

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har i en skrivelse den 17 september 2002 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Ulf Andersson, vice ordföranden Lasse Wiklöf, ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

 

Mariehamn den 5 november 2002

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson