Lagutskottets betänkande 4/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2007-2008

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-01-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av 30 § lagtingsordningen

·      Lagmotion nr 1/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Lagmotionens innehåll och förslag. 1

Lagstiftningsordningen. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I vtm Gunnar Janssons m.fl. lagmotion föreslås att maximiantalet valda medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden höjs från sex till sju i syfte att ge nämnden en möjligast bred sammansättning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att det i lagmotionen ingående lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagmotionens innehåll och förslag

 

I lagmotionen föreslås att  antalet valda medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden framdeles kunde variera mellan fyra och sju. I dag är det högsta möjliga antalet sex. Förslaget motiveras med önskemålet att ge nämnden en så bred parlamentarisk sammansättning som möjligt.

     Bestämmelserna om nämndens sammansättning ändrades senast år 2000. Genom ändringen (2000/7) kan totalantalet medlemmar i nämnden numera variera mellan fem och sju, häri inräknat talmannen som enligt 30 § 1 mom. är nämndens ordförande.

     Utvidgningen år 2000 baserade sig på en  lagmotion (LM 68/1998-99) undertecknad av medlemmarna i den dåvarande talmanskonferensen. I lagmotionen beskrivs nämndens uppgifter sådana de varit sedan nämndens tillkomst och de preciserade och utvidgade uppgifter som föreslogs. Hit hörde övergripande uppgifter som hör samman med EU-medlemskapet och övriga frågor som gäller landskapets externa relationer.

     I lagmotionen 68/1998-99 underströks nämndens roll som ett rådplägningsorgan mellan lagtinget och landskapsregeringen och som ett organ vars uppgift är att söka concensus och förmedla hela lagtingets åsikt i frågor som rör de externa relationerna. Nämnden borde därför enligt motionärerna ha en sammansättning som återspeglar lagtingsgruppernas styrkeförhållanden, varvid  talmannen som ordförande inräknas i kvoten för sin grupp.

     I lagmotionen 1/2007-2008 återknyter motionärerna till ovan anförda resonemang om betydelsen av att nämnden har en så bred sammansättning som möjligt och betonar vikten av att alla grupper ges möjlighet att delta i nämndens arbete. För att nå detta mål kan det finnas behov att ytterligare höja maximiantalet medlemmar i nämnden.

     Utskottet delar de  synpunkter som motionärerna anför. Utskottet anknyter också till det som anfördes i lagmotionen 68/1998-99 och som lades till grund för ändringarna år 2000 avseende nämndens sammansättning och uppgifter. Utskottet tillstyrker därför att det i lagmotionen ingående lagförslaget antas oförändrat.

 

Lagstiftningsordningen

 

Utskottet konstaterar att lagtingsordningen kan ändras endast på det sätt som föreskrivs i dess 55 §. För antagande av lagförslaget krävs vid tredje behandlingen minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Detta beaktas i lagförslagets ingress.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 januari 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i lagmotion nr 1/2007-2008 ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 24 januari 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson