Lagutskottets betänkande 4/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-12-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av stabiliserings- och associerings-avtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 5/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalen med Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

De två avtal mellan EG och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan vilka lagtinget föreslås ge sitt bifall till, är s.k. blandavtal i vilka bestämmelserna delvis hör till medlemsstaternas behörighet och delvis till Europeiska gemenskapens behörighet. Utskottet konstaterar att om det uteslutande hade varit fråga om avtal mellan EG och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina så hade lagtingets bifall inte varit nödvändigt eftersom självstyrelselagen stadgar att bifall endast krävs till fördrag och andra internationella förpliktelser som Finland ingår. Avtal som blir bindande för Finland men som ingås av EG kräver således inte lagtingets bifall vilket uppmärksammats bland annat i samband med lagtingets behandling av det konstitutionella fördraget.

     De aktuella stabiliserings- och associeringsavtalen är breda avtal som omfattar både bestämmelser om frihandel och om vidareutveckling av den politiska dialogen och samarbetet på flera olika områden. Avtalet med Montenegro undertecknades i oktober 2007 och avtalet med Bosnien och Hercegovina undertecknades i juni 2008. Målet för avtalen är att stöda staternas bemödanden att befästa demokratin och rättsstatsprincipen, bidra till politisk, ekonomisk och institutionell stabilisering, integrera handeln i regionen och upprätta samarbete på olika områden särskilt i rättsliga och inrikesfrågor. Avtalen har en koppling till de båda staternas ställning som potentiella kandidater för EU-medlemskap. Genom avtalen förbättras staternas beredskap att ansluta sig till Europeiska unionen gradvis. Utskottet har inga invändningar mot de aktuella avtalen.

     Med beaktande av vad som anförs i propositionen tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 december 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 23 december 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson