Lagutskottets betänkande 4/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland

·      Landskapsregeringens framställning nr 18/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens  förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ordningslag för landskapet Åland.    Förslaget innebär att det intas bestämmelser om äventyrande av ordning och säkerhet samt orsakande av störning på allmänna platser i landskapets lagstiftning. Vidare intas bestämmelser om innehav av förbjudna föremål och ämnen och om hundhållning på allmänna platser.

     Lagförslaget innebär vidare att det intas bestämmelser om vilka påföljder som utdöms i händelse av att någon uppsåtligen bryter mot lagens bestämmelser. Lagförslaget innebär även att det intas särskilda bestämmelser om rätten att utse ordningsvakter, och bestämmelser om ändringssökande. Förslaget innehåller även vissa följdändringar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar förslaget till ordningslag för landskapet Åland med vissa ändringar varav de flesta är av teknisk eller språklig natur och att lagtinget antar de i framställningen ingående övriga lagförslagen utan ändringar med undantag av landskapslagen om upphävande av 11 § kommunallagen vilken förslås förkastad.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar de i framställningen ingående andra, fjärde, femte och sjätte lagförslagen oförändrade. I det första lagförslaget, ordningslagen, föreslås vissa ändringar. Vidare föreslår utskottet att lagtinget förkastar det i framställningen ingående förslaget till landskapslag om upphävande av 11 § kommunallagen.

 

Ordningslagen

 

I framställningens 4 § föreslås att förbudet att inta berusningsmedel inte ska gälla intagande av alkoholdrycker i parker eller på någon annan därmed jämförbar allmän plats så att intagandet samt den vistelse på platsen och det beteende som hör samman därmed inte utgör ett hinder eller gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda platserna för deras egentliga ändamål. I syfte att begränsa antalet platser där alkohol konsumeras föreslår utskottet att detta undantag stryks. 

     I framställningen föreslås att bestämmelsen i 14 § 1 mom. 2p. om att hundägare ska se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löparbanor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet, i tillämpliga delar ska gälla även katter. Utskottet föreslår att bestämmelsen i 14 § 4 mom. utgår eftersom man enligt gängse lagstiftningsprinciper inte ska lagstifta om sådant som det i praktiken är omöjligt att efterleva.

 

Kommunallagens 11 §

 

I framställningen föreslås att 11 § kommunallagen, enligt vilken fullmäktige kan anta en ordningsstadga för att främja den allmänna ordningen, ska upphävas eftersom den inte längre behövs i och med ordningslagens ikraftträdande.

     Utskottet har under behandlingen av ärendet erfarit att förslaget till ordningslag i kombination med annan lagstiftning torde täcka de flesta områden som idag regleras i Mariehamns stads ordningsstadga. Större oklarhet råder dock i fråga om de bestämmelser som idag ingår i stadens hamnordning. Utskottet föreslår därför att den landskapslag genom vilken 11 § kommunallagen upphävs ska förkastas så att landskapsregeringen ytterligare kan undersöka behovet av bestämmelser och vid behov till lagtinget inkomma med lagförslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, lagberedaren Mathias Lundqvist, förbundsdirektören Sigurd Lindvall från Ålands kommunförbund och stadsdirektören Bjarne Pettersson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående andra, fjärde, femte och sjätte lagförslagen oförändrade,

 

att lagtinget förkastar det i framställningen ingående tredje lagförslaget samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

O R D N I N G S L A G
för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 kap.

Allmänna bestämmelser

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) allmän plats

     a) vägar, gator, gångbanor, torg, parker, badstränder, idrottsplaner, vattenområden, begravningsplatser och andra motsvarande områden som kan användas av allmänheten och

     b) byggnader, kollektiva trafikmedel och andra motsvarande platser, såsom ämbetsverk, kontor, trafikstationer, köpcentra, affärslokaler och restauranger som antingen under någon tillställning eller annars kan användas av allmänheten samt

     2) tätort områden med tät bebyggelse, vilka angetts med trafikmärket för tätort.

 

2 kap.

Äventyrande av ordning och säkerhet samt orsakande av störning

 

3 §

Störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten

     Det är förbjudet att störa den allmänna ordningen eller äventyra säkerheten på allmän plats

     1) genom att föra oljud eller störa på något annat (uteslutning) sätt,

     2) genom upprepade hotfulla gester, aggressiva rörelser, muntligen framförda hotelser eller något annat motsvarande hotfullt beteende som inger rädsla eller

     3) genom att skjuta, kasta saker eller störa på något annat (uteslutning) sätt.

     Verksamhet som avses i 1 mom. är förbjuden även på annan än allmän plats, om verkningarna av verksamheten sträcker sig till en allmän plats.

 

4 §

Intagande av berusningsmedel

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte ett serveringsområde med (uteslutning) tillstånd enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol eller de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk. (Uteslutning).

 

5-6 §§

     (Lika som i framställningen).

 

7 §

Annan verksamhet som orsakar störning

     (1- 2 mom. lika som i framställningen).

     Det är förbjudet att ordna verksamhet på allmän plats, om det strider mot lag eller orsakar hälsorisker, skada på egendom eller betydande störning av den allmänna ordningen. Bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i landskapslagen ( : ) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster.

 

8 §

Säkerställande av tillträde till byggnad

     Ägaren eller innehavaren eller en företrädare för dem ska se till att det i ett flervåningshus på ett synligt ställe finns kontaktuppgifter om gårdskarl, disponent eller någon annan person med vars hjälp polis-, räddnings- eller social- och hälsoskyddsmyndigheter eller stämningsman utan dröjsmål och utan ersättning kan komma in i huset.

 

3 kap.

Förbjudna föremål och ämnen

 

9 §

Farliga föremål

     Det är förbjudet att i landskapet framställa, införa, saluföra samt på allmän plats eller i ett fordon på allmän plats inneha knogjärn, stiletter eller kaststjärnor samt som något annat föremål maskerade eggvapen liksom även förlamande elvapen, elbatonger, fjäderbatonger, precisionsslangbågar och precisionsslungor, om inte något annat bestäms i 2 eller 3 mom. eller i 12 § denna lag.

     (2-3 mom. lika som i framställningen).

 

10 §

Innehav av föremål och ämnen som   k  a  n    a n v ä n d a s  för att skada någon annan

     Det är förbjudet att på allmän plats inneha följande föremål och ämnen som är avsedda att eller kan användas för att allvarligt skada någon annan:

     1) eggvapen, söndriga glasföremål och andra med dessa jämförbara föremål som kan användas för att skära eller sticka,

     2) batonger, kättingar, fjädrar, vajrar, kablar, bollträn och andra med dessa jämförbara föremål som är lämpliga som tillhygge,

     3) kastpilar, kulor och andra med dessa jämförbara föremål som kan användas för att kastas,

     4) ämnen som är frätande eller kan användas för att allvarligt skada eller förlama någon annan,

     5) luftvapen, vapen med fjäderfunktion, harpuner, slangbågar, blåsrör och andra med dessa jämförbara föremål som kan användas för skjutande eller

     6) hälsofarliga laserpekare.

     (2-4 mom. lika som i framställningen).

 

11-12 §§

     (Lika som i framställningen).

 

13 §

Innehav av ämnen som   k a n    a n v ä n d a s  för klottring

     Det är förbjudet att utan godtagbart skäl på allmän plats inneha sprayfärger och andra sådana målarfärger eller andra ämnen som kan användas för klottring av egendom.

 

4 kap.

Djur

 

14 §

Hunddisciplin

     För bevarande av allmän ordning och säkerhet ska ägaren eller innehavaren av en hund

     1) hålla hunden kopplad inom tätorter,

     2) se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande banor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner, om det inte är särskilt tillåtet,

     3) se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

     (2-3 mom. lika som i framställningen).

     (Uteslutning). Vad som bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten gäller även hästar samt i tillämpliga delar andra husdjur eller sällskapsdjur.

     (5 mom. lika som i framställningen).

 

15 §

Ridning

     Det är förbjudet att rida och att köra med hästfordon eller andra motsvarande fordon på motionsslingor och andra liknande banor, på skidspår som iståndsatts för allmänt bruk och på idrottsplaner, om inte något annat har angetts.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

5 kap.

Påföljder

 

16 §

Ordningsförseelse

     Den som uppsåtligen

     1) stör den allmänna ordningen eller äventyrar säkerheten på ett sätt som avses i 3 § denna lag,

     2) intar rusmedel i strid med förbudet i 4 § denna lag,

     3) försummar att iaktta den aktsamhetsplikt som ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion i tätort eller deras företrädare har enligt 5 § denna lag,

     4) använder ljusanordningar eller reklam i strid med förbudet i 6 § 1 mom. denna lag eller avlägsnar eller skadar en kungörelse eller ett meddelande som avses i 6 § 2 mom. denna lag i strid med förbudet i det nämnda momentet,

     5) köper eller erbjuder sexuella tjänster i strid med 7 § 1 mom. denna lag,

     6) urinerar eller har avföring i strid med förbudet i 7 § 2 mom. denna lag,

     7) ordnar föreställningar i strid med 7 § 3 mom. denna lag,

     8) försummar sin skyldighet att i enlighet med 8 § denna lag säkerställa tillträde till byggnad,

     9) i strid med förbudet i 13 § denna lag innehar ett ämne som kan användas för klottring,

     10) försummar sin i 14 § 1 mom. denna lag angivna skyldighet som gäller hållandet av djur eller

     11) bryter mot förbudet i 15 § 1 mom. denna lag som gäller ridning och körning,

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för ordningsförseelse dömas till böter.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

17- 19 §§

     (Lika som i framställningen).

 

20 §

F r å n t a g a n d e   o c h    f ö r s t ö r a n d e 

     Den som innehar ett i 9, 10 eller 13 §§ denna lag avsett föremål eller ämne kan av polisen fråntas detta föremål eller ämne jämte kärl. En anhållningsberättigad tjänsteman har rätt att bevisligen förstöra ett i 9 eller 10 §§ denna lag avsett föremål eller ämne jämte kärl som kan tas i beslag, om det är av ringa värde och det är uppenbart att det av domstol skulle dömas förverkat till staten. En polisman som hör till befälet har rätt att bevisligen förstöra även ett ämne jämte kärl som innehafts i strid med 13 § denna lag, om ämnet jämte kärl är av ringa värde.

     (2 mom. lika som i framställningen)

 

6 kap.

Särskilda bestämmelser

 

21-24 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 5 november 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson