Lagutskottets betänkande 5/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2001-2002

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Euroanpassning av vissa landskapslagar

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 10/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse. 6

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att hänvisningarna till mark i vissa landskapslagar inom framför allt polis- och trafiksektorn ändras till euro. I vissa fall föreslås bestämmelserna omarbetade så att några exakta belopp framdeles inte skulle anges. Landskapsstyrelsen föreslår att de angivna markbeloppen i några av lagarna inte endast omräknas till euro utan höjs i enlighet med förändringen i penningvärdet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de sex lagförslagen antas. I fråga om parkeringsbot och ordningsbot vid vissa trafikförseelser anser utskottet dock att beloppen  inte skulle höjas i den utsträckning landskapsstyrelsen föreslår eftersom höjningarna enligt utskottets bedömning är oskäligt höga.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att lagtinget förelagts ett flertal framställningar föranledda av övergången från mark till euro. Som motiv för att markbelopp inte längre bör förekomma i författningar har landskapsstyrelsen hänvisat till  rättssäkerheten och behovet av en tydlig lagstiftning. Landskapsstyrelsen framhåller i framställningens motivering att målet är att ändra hänvisningar till markbelopp till hänvisningar till euro på ett informativt sätt men samtidigt så kostnadsneutralt som möjligt.  I vissa av de i framställningen ingående lagarna föreslår landskapsstyrelsen dock inte blott en omräkning till euro utan att vissa belopp ändras i enlighet med förändringen i penningvärdet.

     Utskottet omfattar de allmänna utgångspunkterna i framställningen och tillstyrker därför att lagarna antas. Utskottet har dock samtidigt konstaterat att de föreslagna ändringarna av beloppen i vissa av lagförslagen avsevärt överstiger förändringen i penningvärdet. Med beaktande av principen om kostnadsneutralitet vid övergången till euro föreslår utskottet därför att vissa belopp som gäller parkeringsbot och ordningsbot vid vissa trafikförseelser sänks i förhållande till landskapsstyrelsens förslag för att närmare motsvara de angivna förutsättningarna.

     Utskottet har under ärendets behandling noterat att det i landskapet tillämpas en generell ordningsbot för hastighetsöverskridningar med högst 20 km/h. Enligt utskottet finns det orsak att överväga att också i landskapet ta i bruk ett differentierat system som på ett bättre sätt tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet då en fordonsförare överskrider den högsta tillåtna hastigheten. Utskottet har fogat en hemställningskläm till betänkandet i saken.

     Utskottet har under behandlingen noterat att det inte tillämpas något tak för det sammanlagda beloppet av dagsböter som kan dömas ut. Beroende på den bötfälldes inkomster kan beloppet stiga till synnerligen höga belopp, som inte kan anses stå i proportion till brottet.

     Då den nya självstyrelselagen trädde i kraft 1.1.1993 utvidgades landskapets rätt att stadga om straff för överträdelser av landskapslagstiftningen. Lagtinget kan bestämma om beläggande med allmänna och särskilda straff som avses i strafflagen samt om straffets storlek. I regeringens proposition (nr 73/1990 sid. 69) konstaterades dock att lagtinget är bundet av de allmänna stadganden i strafflagen som då ingick i strafflagens 1-8 kap. Därför har i landskapet tillämpats strafflagens bestämmelser om sättet för att beräkna dagsbotens belopp med hänsyn till bl.a. inkomst, förmögenhet och underhållsskyldighet.

     Utskottet konstaterar att lagtinget redan under den förra självstyrelselagens tid ansetts ha behörighet att lagstifta om det minsta penningbelopp av böter som skall dömas ut (se bl.a. framställningens sjätte lagförslag). Enligt vad utskottet erfarit har man i landskapet inte tidigare övervägt i vilken utsträckning lagtingets behörighet även kan omfatta ett högsta penningbelopp av utdömda böter.

     Utskottet har inte ansett det möjligt att inom ramen för detta ärende fördjupa sig i frågan men anser att det finns skäl för landskapsstyrelsen att närmare utreda behörigheten och återkomma till lagtinget med eventuella förslag. Utskottet har därför fogat en andra hemställningskläm till betänkandet angående denna fråga.

 

Detaljmotivering

 

1.  Landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget som innebär att polisen har rätt att pröva storleken av den ansvarsförsäkring som krävs av arrangörer för vissa nöjestillställningar, såsom bil-, båt- eller ridtävlingar. I gällande lagstiftning är ett minsta belopp angivet i lagtexten.

     Utskottet har vid behandlingen av ärendet kunnat konstatera att den gällande landskapslagen om offentliga nöjestillställningar från år 1969 i många avseenden är föråldrad och att den inte motsvarar dagens krav varken ur arrangörernas eller tillståndsbeviljarens synvinkel. Utskottet utgår från att en översyn av lagstiftningen kommer att företas.

 

4. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot

 

Landskapsstyrelsen föreslår att parkeringsbotens högsta belopp höjs från 150 mark (25,23 euro) till 30 euro. Utskottet anser det inte motiverat att höja botens belopp och föreslår därför att beloppet skulle bibehållas oförändrat, dock utjämnat till närmaste jämna eurobelopp.

 

5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser

 

I lagen ingår bestämmelser om ordningsbot som utdöms vid förseelser i trafiken. Ordningsbotens belopp varierar med hänsyn till gärningens art. Landskapsstyrelsen föreslår att de olika beloppen skulle höjas till belopp som i vissa fall skulle innebära höjningar på upp till 70 procent. Även om beloppen inte ändrats sedan 1993 anser utskottet att landskapsstyrelsens förslag i de flesta fall innebär att höjningen avsevärt överstiger förändringen i penningvärdet, vilket enligt framställningens motivering varit utgångspunkten för förslaget. Utskottet föreslår därför att de olika beloppen sänks i förhållande till förslaget på ett sätt som närmare motsvarar framställningens motiveringar. Ändringsförslagen framgår av nedanstående tabell.

 

Gällande belopp

Landskapsstyrelsens förslag

Utskottets förslag

40 mk (6,73 €)

10

7

70 mk (11,77 €)

20

15

140 mk (23,55 €)

35

25

 

 

30

200 mk (33,64 €)

50

35

400 mk (67,28 €)

100

70

 

     Om en fordonsförare överskrider en gällande hastighetsbegränsning med högst 20 km/h kan han eller hon för närvarande föreläggas en ordningsbot om 400 mark (67,28 €). Landskapsstyrelsen föreslår att detta belopp höjs till 100 euro. Som framgår av det ovanstående föreslår utskottet att detta belopp fastställs till 70 euro. Utskottet har i sammanhanget konstaterat att det i riket tillämpas ett differentierat system för ordningsbot vid hastighetsförseelser. Systemet tar hänsyn dels till vilken hastighetsbegränsning som tillämpas på den ifrågavarande platsen, dels till olika grader av överskridande av den tillåtna hastigheten. Enligt utskottets åsikt finns det orsak att överväga ett motsvarande system även i landskapet, vilket bättre än det nuvarande skulle ta hänsyn till omständigheterna i fallet och betona trafiksäkerhetens krav. Utskottet har därför fogat en hemställningskläm i saken till betänkandet.

 

6. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse

 

Med hänvisning till de motiv som anförts ovan föreslår utskottet att det minsta totalbeloppet av dagsböter som döms ut vid trafikförseelse skulle fastställas till 70 euro i stället för till 100 euro som landskapsstyrelsen föreslår. Förslaget står i konformitet med ändringsförslaget i 8 § i det femte lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 januari 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund och polismästaren Björn Andersson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, viceordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson, Mats Perämaa och Olof Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående första, andra och tredje lagförslagen oförändrade samt

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående fjärde, femte och sjätte lagförslaget i följande lydelser:

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen den 20 april 1971 om parkeringsbot (15/1971), sådan det lyder i landskapslagen den 6 juni 1991 (45/1991), som följer:

 

4 §

     Parkeringsboten utgör oberoende av felets art 10 euro. Landskapsstyrelsen kan, om det av hänsyn till trafiken kan anses påkallat, höja botens belopp till högst 25 euro. Höjningen kan också avse en kommun eller ett visst område i en kommun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser

 

(Ingressen lika som i framställningen).

 

2 §

Ordningsbotens storlek

     Ordningsboten är 7, 15, 25, 30, 35 eller 70 euro.

 

3 §

Förseelser vid gångtrafik

     En gående som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 7 euro.

 

4 §

Förseelser vid trafik med motorlöst fordon

     En cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 15 euro.

 

5 §

Förseelser som gäller skyldighet att   f ö r e t e   körkort och andra handlingar

     För brott mot bestämmelserna i 69 § vägtrafiklagen om skyldighet att förete handlingar som fordras vid framförandet av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 15 euro.

 

6 §

Förseelser som gäller ett motordrivet fordons konstruktion,
 utrustning eller skick

     För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan fordonets förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggas en ordningsbot på 25 euro.

 

7 §

Försummelse att använda skyddsutrustning

     Den som bryter mot bestämmelserna i 61 § vägtrafiklagen om skyldighet att använda bilbälte eller att se till att barn under 15 år använder bilbälte eller färdas i skyddsanordning kan föreläggas en ordningsbot på 30 euro.

     Föraren av en motorcykel eller moped eller passageraren på en motorcykel som bryter mot bestämmelserna om användning av skyddshjälm i 62 § vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 30 euro.

 

8 §

Förseelser vid trafik med motordrivet fordon

     En förare av ett motordrivet fordon som bryter mot bestämmelserna i 1, 2 eller 3 kap. vägtrafiklagen eller mot påbud, förbud, begränsning eller bestämmelser som framgår av trafikmärken eller vägmarkeringar kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro. En ordningsbot på 70 euro kan föreläggas en förare som överskrider gällande hastighetsbegränsning med högst 20 km/h.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Störande eller onödig körning

     Den som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om störande eller onödig körning kan föreläggas en ordningsbot på 25 euro.

 

9a §

Onödig tomgångskörning

     Den som bryter mot bestämmelserna i 31a § vägtrafiklagen om förbud mot onödig tomgångskörning kan föreläggas en ordningsbot på 25 euro.

 

10 §

Användning av obesiktigat eller oregistrerat fordon

     För användning av ett obesiktigat eller oregistrerat fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 25 euro.

 

11 §

Otillåten personbefordran med motordrivet fordon

     Förare som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om personbefordran med motordrivet fordon eller om placering av passagerare kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     För överskridande av hastighetsbegränsning som avses i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983) och med stöd därav utfärdade bestämmelser är det minsta totalbelopp av dagsböter som döms ut 70 euro.

 

________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

____________

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen bereder och till lagtinget återkommer med förslag till ett differentierat system för ordningsbot för överskridning av högsta tillåtna hastighet

 

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen utreder gränserna för landskapets behörighet vad gäller möjligheten att lagstifta om ett högsta penningbelopp för utdömda dagsböter och återkommer till lagtinget med de förslag utredningen föranleder.

 

 

 

Mariehamn den 19 mars 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson