Lagutskottets betänkande 5/2002-2003

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvs-tillstånd

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 20/2001-2002

·      Hemställningsmotion nr 5/2000-2001

·      Lagutskottets betänkande nr 15/2001-2002

    

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Lagtinget beslöt den 13 november 2002 i enlighet med 53 § 2 mom. lagtingsordningen att inhämta nytt betänkande i ärendet från lagutskottet. Utskottet har behandlat ärendet och föreslår en precisering av lagförslagets 4 § 2 mom. samt att en mening utgår ur lagtexten i 12 § 1 mom. I övrigt föreslås att lagförslaget antas enligt utskottets betänkande nr 15/2001-2002. Utskottet upprepar förslaget att hemställningsmotionen nr 5/2000-2001 förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagutskottet har i sitt betänkande nr 15/2001-2002 ingående behandlat förslaget till landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Vid ärendets första behandling framfördes synpunkter på att lagförslaget i vissa avseenden var oklart. Utskottet har ånyo granskat lagförslaget och föreslår en precisering av  4 § 2 mom. beträffande förskott på arv samt en ändring av 12 § 1 mom. vad avser jordförvärvstillstånd för fysiska personer. I övrigt föreslår utskottet att lagförslaget antas enligt utskottets tidigare förslag.

 

Detaljmotivering

 

4 § Paragrafens 2 mom. reglerar situationer som avser förskott på arv. Utskottet har funnit det motiverat att förtydliga sitt tidigare förslag och föreslår därför att lagtexten omformuleras något så att det klart framgår att jordförvärvsrätt, då fråga är om förskott på arv, föreligger för egendom om sammanlagt högst tre hektar. Är området större, eller skulle bröstarvingens sammanlagda förvärv genom flera förskott på arv komma att överstiga tre hektar, förutsätter  förvärvet jordförvärvstillstånd. Utskottet har i betänkandet nr 15/2001-2002 berört förutsättningarna för beviljande av jordförvärvstillstånd i olika fall.

     Beslutet har tillkommit efter omröstning (3-2) varvid förslaget biträddes av ordföranden Wickström-Johansson samt ledamöterna Christer Jansson och Perämaa.

 

12 §  Utskottet föreslår att den sista meningen i 12 § 1 mom. utgår. Meningen lyder: ”En sökande som är bosatt i landskapet sedan minst fem år skall beviljas jordförvärvstillstånd om inte särskilda skäl talar mot det.” Enligt utskottets åsikt är det inte ändamålsenligt att begränsa landskapsstyrelsens prövningsrätt på grunder som är generella och opreciserade.

     Utskottet anser att en sökande som har bott minst fem år på Åland men på grund av medborgarskap inte kan erhålla åländsk hembygdsrätt bör beviljas jordförvärvstillstånd om sökanden i övrigt fyller kraven för beviljande av hembygdsrätt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 november 2002 enligt 53 § 2 mom. lagtingsordningen beslutat inhämta nytt betänkande av lagutskottet.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson samt ledamöterna Christer Jansson, Mats Perämaa och Olof Salmén.

     Vice ordföranden Roger Jansson och ledamoten Olof Salmén har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

.

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i enlighet med utskottets betänkande nr 15/2001-2002, dock så att 4 och 12 §§ i det första lagförslaget erhåller följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

 

4 §

Bröstarvingar

     (1 mom. lika som i framställningen).

     En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats som förskott på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen.

 

12 §

Fysiska personer

     Fysiska personer som inte har jordförvärvsrätt med stöd av 2 kap. eller jordförvärvslagen för Åland kan, efter prövning i varje enskilt fall, beviljas jordförvärvstillstånd av landskapsstyrelsen. Vid prövningen bör landskapsstyrelsen beakta bland annat sökandens anknytning till landskapet Åland och  avsikt att fast bosätta sig i landskapet samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. (Uteslutning).             (2 mom. lika som i framställningen).

__________________

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotionen nr 5/2000-2001.

 

 

 

Mariehamn den  5 december 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATION

 

till lagutskottets betänkande nr 5/2002-2003 gällande ramställning till landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.

 

Utskottets majoritet föreslår för lagtinget i förslagets 4 § att personer utan åländsk hembygdsrätt och personer icke bosatta i landskapet genom ”förskott på arv” skall kunna erhålla mark enligt trehektars-regeln helt oberoende av storleken och omfattningen av tidigare markinnehav. Detta betyder att person med även mycket svag anknytning till landskapet kan komma att äga omfattande områden produktiv mark i landskapet – någon övre gräns finns inte enligt utskottsmajoritetens förslag.

     I Nationernas Folkförbunds Råds beslut den 24 juni 1921 stadgas i 3:dje punkten:

”De nya garantier som bör inflyta i självstyrelselagen böra särskilt avse att bibehålla det svenska språket i skolorna, att bevara jordegendomen i invånarnas händer, att …”

     Målsättningen i Geneve-beslutet avseende jorden var att de hemmavarande skulle äga, använda och bruka produktionsmedlet mark för sin egen utkomst. Avsikten var att förhindra att personer som inte är bosatta i landskapet skall äga den producerande marken och därmed ställa de lokala producenterna i hyres- eller arrendeförhållande avseende marken.

     Denna målsättning har kommit i strid med arvsrättslagstiftningen i landet. För ärvd mark skall jordförvärvsrätt gälla. Därför är redan idag betydande delar av den åländska marken i annan ägo än invånarnas. I delar av Ålands skärgård är detta särskilt markant. Så t.ex. är enligt en redan gammal utredning över 50% av Kökars jordbruksmark externt ägd.

     Förskott på arv motsvarar givande av gåva. För att följa skyddsbestämmelsen i Genévebeslutet från 1921 bör inte för stora avvikelser från målsättningen i beslutet tas om inte tvingande andra bestämmelser så erfordrar. Målsättningen för förvärvsrätt och  förvärvstillstånd bör enligt vår mening vara att behålla produktiva lägenheter så sammanhållna som möjligt för att möjliggöra långsiktig planering för all näringsverksamhet. Produktion på arrendemark bör så långt som möjligt undvikas.

     Vi föreslår därför att lagtinget begränsar jordförvärvsrätten vid förskott på arv till sammanlagt  tre hektar så att tidigare innehav också skall inräknas, precis såsom förslagen varit i tidigare förslag till lagstiftning i landskapet.

 

Med hänvisning till dessa motiveringar föreslår vi att 4 § 2 mom. bör ges följande lydelse:

 

4 §

Bröstarvingar

     (1 mom. lika som i framställningen)

     En bröstarvinge som tidigare inte äger fast egendom i landskapet har jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats som förskott på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre hektar,  förutsatt att överlåtaren har lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen. Om förvärvaren tidigare äger fast egendom i landskapet gäller den i detta moment avsedda jordförvärvsrätten endast ett område av en sådan storlek att det uppgår till högst tre hektar tillsammans med den tidigare ägda egendomen.

 

 

Mariehamn den 5 december 2002

 

 

 

Roger Jansson                                                                  Olof Salmén