Lagutskottets betänkande 5/2009-2010

Tillhör ärendet: Blankettlag om sammankomster
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Blankettlag om sammankomster

·      Landskapsregeringens framställning nr 2/2009-2010

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny lag om sammankomster. Genom lagen, som är en blankettlag, görs rikets lag om sammankomster tillämplig i landskapet. Samtidigt upphävs landskapslagen om offentliga nöjestillställningar och bestämmelserna om ordningsmän i annan lagstiftning. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att de andra och tredje lagarna antas utan ändringar medan det i det första lagförslaget föreslås vissa ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 november 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört enhetschefen för polisärenden Björn Andersson.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående andra och tredje lagförslagen oförändrade samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Lagen om sammankomster ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt den i 1 § 1 mom. angivna lagen ankommer på det ministerium som ansvarar för den inre säkerheten ska i landskapet handhas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet (uteslutning). De förvaltningsuppgifter som enligt nämnda lag ankommer på polisen ska i landskapet handhas av Ålands polismyndighet till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

3 §

Hänvisningar

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 24 § lagen om sammankomster till avfallslagen (FFS 1072/1993) avse landskapslagen (1981:3) om renhållning.

     Hänvisningar i lagen om sammankomster till bestämmelser inom landskapets behörighet till annan rikslagstiftning som äger motsvarighet i landskapslagstiftning ska i landskapet avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Landskapsförordning

     (Lika som i framställningen).

 

5 §

Sökande av ändring

     Förvaltningsbeslut som Ålands polismyndighet fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

6 §

Ikraftträdelse

     (Lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 1 december 2009

 

 

Vice ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson