Lagutskottets betänkande 5/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011)

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt samtycke till lagen om ikraftträdande av avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden vilket ingåtts i oktober 2010 med Belize. Avtalet bygger på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat.

     Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning och det hänför sig till det OECD- projekt som syftar till att kämpa mot skadlig skattekonkurrens.

     Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen avses träda i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av republikens president.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 november 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson