Lagutskottets betänkande 6/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-03-14

LU0619992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet

·       Republikens presidents framställning nr 5/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet och står i strid med självstyrelselagen.

     I presidentens framställning konstateras att överenskommelsen innehåller en bestämmelse som strider mot självstyrelselagens språkstadganden och att ärendet därför bör behandlas i den ordning 59 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland anger.

 

Utskottets synpunkter

 

Överenskommelsen syftar till att förbättra den sociala tryggheten för medborgare i Finland och Lettland vid vistelse i det andra landet. Den gäller bland annat socialskydd, pensioner, moderskaps- och sjukförsäkring samt olycksfallsförsäkring. Något tidigare motsvarande avtal finns inte mellan länderna.

     Enligt överenskommelsens artikel 35 kan vid tillämpningen av överenskommelsens bestämmelser användas antingen de fördragsslutande parternas officiella språk (finska, svenska och lettiska) eller engelska. I regeringens proposition konstateras bl.a. att denna bestämmelse för landskapet Ålands del strider mot bestämmelserna i 36-43 §§ självstyrelselagen för Åland. Av den orsaken förutsätter överenskommelsens ikraftträdande på Åland enligt 59 § 1 mom. och  69 § självstyrelselagen att lagen i riksdagen stiftas i s.k. inskränkt grundlagsordning samt att lagtingets beslut skall fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.  Utskottet konstaterar att lagtinget vid olika tillfällen med föreskriven majoritet lämnat bifall till överenskommelser i vilka ingått motsvarande  språkbestämmelser (senast lagtingets beslut den 1 oktober 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet).

     Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

     Utskottet har noterat att överenskommelsen inte har uppgjorts i en svenskspråkig version med samma giltighet som texterna på finska, lettiska och engelska utan föreligger i form av en översättning. Utskottet har i flera andra liknande sammanhang påpekat att avtal som Finland ingår, och särskilt sådana som berör områden inom landskapets behörighet, bör uppgöras också i en svenskspråkig version med samma giltighet som övriga språkversioner. Utskottet har erfarit att riksmyndigheterna informerats om denna principiellt viktiga fråga i anslutning till ett pågående arbete vid utrikesministeriet med en översyn av regelverket för beredning och ingående av internationella fördrag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 mars 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland, Christer Jansson och Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet, som hänvisar till att lagtingets beslut skall fattas i den ordning 59 § 1 mom. och 69 § självstyrelselagen stadgar,

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den ovan nämnda överenskommelsen står i strid med självstyrelselagen samt till de delar  bestämmelser i överenskommelsen faller inom landskapets behörighet, under förutsättning att riksdagen antar lagförslaget i oförändrad form.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson