Lagutskottets betänkande 6/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2001-2002

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Europaavtalet med Bulgarien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet

·      Republikens presidents framställning nr 3/2001-2002

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Bulgarien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Europaavtalet med Bulgarien är ett avtal om associering enligt artikel 238 i Romfördraget (nuvarande artikel 310 EG) som ingåtts mellan EG och dess medlemsstater å ena sidan och Bulgarien å andra sidan. Det är fråga om ett avtal med delad behörighet som berör bestämmelser vilka omfattas av såväl gemenskapens som medlemslandets kompetens.

     EG har ingått Europaavtal med tio centraleuropeiska länder, nämligen Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Avtalen med Estland, Lettland, Litauen och Slovenien bifölls redan åren 1995 och 1996 av lagtinget. Avtalen med de övriga länderna har nu förelagts lagtinget.

     Europaavtalen gäller frihandel och politisk dialog och innehåller dessutom bestämmelser om bl.a. arbetskraftens rörlighet, etablering av företag, handel med tjänster, betalningar och kapital. Inom vissa av dessa områden har landskapet lagstiftningsbehörighet. Bland annat vill man genom avtalen främja etableringar, underlätta transporter samt utveckla det sociala och kulturella samarbetet samt samarbetet inom miljövården.

     Utskottet konstaterar att avtalets artikel 122 innebär att de begränsningar som följer av det s.k. Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsavtal med EU är tillämpliga också i fråga om Europaavtalet med Bulgarien.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 mars 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Roger Jansson, ledamöterna Christer Jansson, Mats Perämaa och Olof Salmén samt ersättaren Ragnar Erlandsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 26 mars 2002

 

 

Vice ordförande

 

 

Roger Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson