Lagutskottets betänkande 6/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 3/2009-2010

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalen om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba, träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 november 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar de i framställningen nämnda avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 1 december 2009

 

 

Vice ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson