Lagutskottets betänkande 8/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2007-2008

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-04-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 5/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Isle of Man finns inte något gällande avtal om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och inte heller något avtal om utbyte av information i skatteärenden. Som framgår av regeringspropositionens motivering bedrivs inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) ett projekt för att tygla skadlig skattekonkurrens. Projektet har resulterat i ett utkast till modellavtal för utbyte av upplysningar i skatteärenden. Vidare har uppgjorts en förteckning över ca 50 områden som ansågs ha en skadlig skattelagstiftning som berörde utländska investeringar och baserade sig på hemlighållande. Efter förhandlingar har dessa områden förbundit sig att förbättra genomskinligheten i sin lagstiftning och utbytet av upplysningar i skatteärenden.

     De nordiska länderna inledde sommaren 2006 förhandlingar om avtal om utbyte av upplysningar med bland annat Guernsey, Jersey och Isle of Man. Dessa förhandlingar koordineras av Nordiska ministerrådet. I avtalsförhandlingarna har man kommit fram till att dessa områden kan erbjudas fördelar som kompensation för att man ingår avtal om utbyte av upplysningar. De fördelar som de nordiska länderna har erbjudit har gällt ingående av begränsade avtal för att undvika dubbelbeskattning av inkomst. I Finland innebär detta att staten och kommunerna samt församlingarna avstår från en mindre del av sina skatteinkomster för undvikande av internationell dubbelbeskattning.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 april 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört tjänstledige avdelningsjuristen Niclas Slotte.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar de i framställningen nämnda avtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 april 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson