Lagutskottets betänkande 9/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till områ-det för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 6/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Avtalen om inkomstbeskattning med Jersey och Guernsey bygger på det modellskatteavtal och det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat i syfte att motverka skadlig skattekonkurrens. Avtalen innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning samt om hur internationell dubbelbeskattning ska undvikas.

     Lagtinget beslöt i april 2008 att ge sitt bifall till ikraftträdande av ett motsvarande avtal med Isle of Man (Lu 8/2007-2008).

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet till de delar de i framställningen nämnda avtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson