Lagutskottets betänkande 9/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förebygga och bekämpa brottslighet samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 4/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet med Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet, träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Allmänt om avtalet

 

I presidentens framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till lagen om sättande i kraft av överenskommelsen mellan republiken Finland och Amerikas förenta stater om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa grov brottslighet och terrorism.

     Avtalets viktigaste del utgörs av bestämmelser för att effektivisera informationsutbytet. Det anger ramarna för utbytet av fingeravtrycksuppgifter och DNA-profiler och det möjliggör översändande av andra uppgifter. Utbytet av uppgifter sker dock endast i fråga om sådana uppgifter vars registrering är möjlig enligt gällande nationell lagstiftning.

     Det finns idag inget avtal mellan Finland och Förenta staterna om brottsbekämpning. Överenskommelsen ska således komplettera nätverket av avtal om internationellt informationsutbyte. Finland har ingått överenskommelser om samarbete för att bekämpa brottslighet med stater utanför Europeiska unionen såsom Ryssland och Turkiet.

     I överenskommelsen hänvisas till det s.k. Prümfördraget om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration vars ikraftträdande lagtinget gav sitt bifall till den 14 mars 2007. Vissa artiklar i det avtal som nu är aktuellt motsvarar innehållsmässigt det s.k. Prümfördraget. Finland har också tidigare erfarenhet av liknande avtalsarrangemang om informationsutbyte inom den Europeiska unionen.

     Överenskommelsen kommer att träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president samtidigt som överenskommelsen träder i kraft. De tekniska detaljerna för informationsutbytet avtalas separat i genomförandeavtal och informationsutbytet inleds först efter att genomförandeavtalen har slutits.

 

Nationell lagstiftning anger ramarna

 

Utbytet av uppgifter enligt överenskommelsen sker endast i fråga om sådana uppgifter vars registrering är möjlig enligt gällande nationell lagstiftning som således anger ramarna för informationsutbytet.

     Miniminivåkravet för skyddet för privatlivet föreskrivs i 10 § 1 mom. i grundlagen. De lagar som i första hand reglerar uppgifter om signalement, fingeravtryck, DNA-profiler och andra liknande uppgifter är lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (FFS 761/2003), tvångsmedelslagen (FFS 646/2003) och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (FFS 579/2005). Den förstnämnda lagen gäller i landskapet med stöd av en blankettlag och de två sistnämnda lagarna hör till rikets behörighetsområde. I lagarna finns bestämmelser om såväl grunderna för registreringen som användandet av uppgifterna.

 

Säkerställandet av dataskyddet

 

Syftet med överenskommelsens dataskyddsbestämmelser är att säkerställa en tillräcklig standard i fråga om dataskydd vid överföringen av personuppgifter mellan de avtalsslutande parterna.

     I Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter definieras de grundprinciper för dataskyddet som de avtalsslutande parterna förbinder sig att genomföra i sin lagstiftning för att skydda integriteten vid automatisk databehandling av personuppgifter. Alla EU:s medlemsstater har antagit dataskyddskonventionen som trädde i kraft den 1 oktober 1985 och till vilken lagtinget lämnade sitt samtycke den 25 september 1991. Konventionen innehåller inga bestämmelser

om överföring av personuppgifter till tredje land men ett tilläggsprotokoll från år 2001 innehåller bestämmelser om överföring av personuppgifter till sådana stater och organisationer som inte berörs av bestämmelserna i dataskyddskonventionen. Utgångspunkten enligt tilläggsprotokollet är att ett land som inte slutit sig till dataskyddskonventionen, som t.ex. Förenta staterna, ska garantera en tillräcklig dataskyddsnivå för överföringen av uppgifterna.

 

Utskottets överväganden

 

Enligt självstyrelselagens 18 § 6 punkt har landskapet behörighet i fråga om allmän ordning och säkerhet med vissa undantag. Enligt 18 § 1 punkt har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar och enligt 4 punkten har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om kommunernas förvaltning och kommunernas tjänsteinnehavare.

     Utskottet konstaterar att överenskommelsens syfte är en effektivare bekämpning av allvarliga brott varför lagtinget bör ge sitt bifall till överenskommelsens ikraftträdande. Överenskommelsens tillämpningsområde avgränsas av den nationella lagstiftningen vilket utskottet bedömer som mycket positivt med tanke på individens integritetsskydd. Utskottet förutsätter att tillsynen av att lagarna efterlevs är tillräckligt effektiv för att säkerställa att personuppgifter inte registreras i en otillåten omfattning och är skyddade för otillbörlig användning. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 november 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landshövdingen Peter Lindbäck, polismästaren Camilla Hägglund, chefen för datainspektionen Susanne Björkholm, enhetschefen Björn Andersson och förundersökningsledaren vid gränsbevakningen Peter Strandvik.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 december 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson