Landskapsregeringens svar rp 1/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

YTTRANDE

Datum

 

2016-11-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende långlivade organiska föreningar

·       Republikens presidents framställning nr 1/2016-2017

 

Ålands lagting har den 9 november 2016, i enlighet med 31 § 2 mom. lagtingsordningen, begärt yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende långlivade organiska föreningar.

     Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar syftar till att skydda människors miljö mot luftföroreningar. Konventionen, som undertecknades 1979 och trädde i kraft 1983, var det första internationella rättsligt bindande instrumentet på detta område. Konventionen har utökats med åtta protokoll, där det fastställs specifika åtgärder som parterna ska vidta för att minska sina utsläpp av luftföroreningar. Målet med Århusprotokollet från 1998 om långlivade organiska föreningar (nedan kallat protokollet) är att begränsa användning och utsläpp av långlivade organiska föreningar (POP-föreningar, Persistent Organic Pollutants). POP-föreningar är synnerligen beständiga, ansamlas i organismer och sprider sig långa vägar från utsläppskällan.

     I december 2009 beslutade parterna om ändringar i protokollet (beslut 2009/1 och 2009/2). Genom det ändrade protokollet kompletteras de befintliga 16 POP-föreningarna med sju nya. Dessutom skärps kraven mot några av de befintliga föreningarna samt utsläppskraven vid avfallsförbränning. Ett basår för utsläpp av polyklorerad bifenyl (PCB) införs. För att förenkla ratificerandet av protokollet för nya parter införs flexibla övergångsbestämmelser.

     Protokollet och ändringarna i det har karaktären av ett avtal med delad behörighet mellan EU och dess medlemsstater. Europeiska unionens råd har den 21 april 2016 på unionens vägnar godkänt ändringarna i protokollet. Ändringarna omfattas redan i stor utsträckning av EU-lagstiftningen, framförallt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004

om långlivade organiska föroreningar, och dess ändringar, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (nedan kallat industriutsläppsdirektivet) och kommissionens genomförandebeslut som antas i enlighet med industriutsläppsdirektivet.

     Industriutsläppsdirektivet har genomförts på Åland genom landskapslag (2008:128) om miljöskydd, landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd samt genom tillämpning av en rad statsrådsförordningar genom blankettlagstiftning.

     Ändringarna i protokollet kommer ytterligare att införlivas i EU-lagstiftningen genom ett nytt direktiv som fastställer uppdaterade nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar och krav på årliga nationella utsläppsinventeringar som bland annat ska omfatta utsläpp av POP-föreningar.

     På sikt kan ändringarna i protokollet komma att föranleda ändringar i den åländska lagstiftningen.

     Landskapsregeringen har i ett utlåtande till miljöministeriet den 23 augusti 2016 framfört att man inte har några invändningar mot godkännandet av ändringarna i protokollet samt att man inte heller har några invändningar mot att 2005 ska utgöra basår för utsläpp av PCB.

     Landskapsregeringen förordar ett godkännande av ändringarna i protokollet.

 

 

 

 

Mariehamn den 22 november 2016

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Wille Valve