Landskapsregeringens svar RP 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 1/2020-2021

Datum

 

2020-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställningar till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 till ADR

·      Republikens presidents framställning nr 1/2020-2021-s

 

Bakgrund

 

Ålands lagting har den 2 februari 2021 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till statsrådets förordning som sätter i kraft det multilaterala avtalet M330 till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland har landskapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om ADR

ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

 

Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certifikat och intyg.

 

Enligt artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Av Finland undertecknat separat avtal får tillämpas i internationella ADR-transporter mellan de ADR-länder som har undertecknat det separata avtalet i fråga. Det får även tillämpas på nationella transporter.

 

Aktuellt tilläggsavtal till ADR

Till följd av covid-19-pandemin har de avtalsslutande parterna förhandlat fram flera tillfälliga separata avtal till ADR. Lagtinget lämnade bifall till flera sådana under år 2020. Nu aktuellt avtal avser att förlänga giltighetstider för körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen samt säkerhetsrådgivares intyg. Avtalet gäller sådana ADR-körtillstånd och säkerhetsrådgivarintyg som löpte ut mellan den 1 mars 2020 och den 1 februari 2021. Dessa körtillstånd och intyg ska enligt avtalet anses förlängda till och med den 28 februari 2021.

 

Aktuellt avtal var giltigt till den 1 mars 2021.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att det aktuella avtalets giltighetstid har löpt ut innan dess att lagtinget hinner behandla det. Att internationella avtal har så kort giltighetstid är mycket ovanligt och i det här fallet orsakat av covid-19-pandemins oförutsägbarhet.

 

Situationen har diskuterats med kommunikationsministeriet, som föreslagit att lagtinget svarar presidenten att lagtinget inte har hunnit behandla den inkomna begäran.

 

Landskapsregeringen föreslår därför att lagtinget inte behandlar ärendet i sak utan i stället svarar presidenten att ärendet inte har kunnat behandlas innan avtalets giltighetstid löpt ut.

 

Landskapsregeringen vill också nämna att lagtinget enligt 59 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland har möjlighet att bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till internationella förpliktelsers ikraftträdande på Åland. Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ge bifall till tillfälliga tilläggsavtal till ADR, så att snabbt och effektivt beslutsfattande kan ske.

 

 

Mariehamn den 11 mars 2021

 

 

Lantråd

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström