Landskapsregeringens svar RP 1/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr RP 1/2021-2022

Datum

 

2021-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

·      Republikens presidents framställning nr RP 1/2021-2022

 

 

Ålands lagting har den 21 september 2021 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster.

     Landskapsregeringen har tidigare lämnat tre utlåtanden i ärendet:

Inrikesministeriet inledde den 1 juni 2016 ett projekt (SM024:00/2016) för att granska ikraftträdandet av Europarådets konvention om läktarsäkerhet. Inrikesministeriet bad landskapsregeringen lämna ett utlåtande om konventionen och om ändamålsenligheten med undertecknandet av den.

Dessutom bad inrikesministeriet att landskapsregeringen skulle bedöma om konventionen innehåller frågor som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Landskapsregeringen lämnade den 20 juli 2016 ett utlåtande till inrikesministeriet där landskapsregeringen ställde sig positivt till konventionen och undertecknandet av den. Landskapsregeringen konstaterar vidare att enligt Självstyrelselagen för Åland 18 § 6 p. tillhör allmän ordning och säkerhet landskapets lagstiftningsbehörighet. Europarådets konvention om läktarsäkerhet berör allmän ordning och säkerhet och kan således sägas vara åländsk behörighet.

     Inrikesministeriet bad i december 2020 om landskapsregeringens utlåtande om regeringens proposition med regeringens förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218) och till lag om ändring av lagen om sammankomster.

     Landskapsregeringen lämnade den 18 februari 2021 följande utlåtande: Ålands landskapsregering har beretts tillfälle att inkomma med ett utlåtande gällande Regeringens proposition med Regeringens förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 2018) och till lag om ändring av lagen om sammankomster.

Propositionens syfte är att inhämta riksdagens godkännande av konventionen och av lagen om att sätta konventionen i kraft. I propositionen föreslås också en ändring av lagen om sammankomster. Konventionen trädde i kraft internationellt den 1 november 2017 och ersätter Europarådets konvention nr 120 från 1985 som är i kraft i Finland genom förordning 9/1987. I propositionen föreslås det också att riksdagen ger sitt samtycke till att konventionen från 1985 sägs upp.

Europarådets konvention från 1985 om läktarvåld och olämpligt uppträdande vid idrottsevenemang i synnerhet vid fotbollsmatcher inrättade en ständig kommitté för att övervaka konventionens tillämpning och funktion. Kommittén noterade i sitt arbete en stor mängd erfarenheter och god praxis som ledde fram till en ny integrerad partnerskapsstrategi för åskådares trygghet och säkerhet. Till följd av detta utreddes behovet av att uppdatera konventionen från år 1985. Utredningen visade att konventionen var i behov av uppdatering och år 2012 gav Europarådets ministerkommitté den ständiga kommittén uppdraget att utarbeta en ny konvention utgående från konventionen från år 1985.

Konventionens syfte är således att förbättra åskådarnas säkerhet genom att beakta de erfarenheter och den goda praxis man fått i anknytning till ordnandet av och säkerheten vid idrottsevenemang sedan Europarådets konvention från 1985 om läktarvåld och olämpligt uppträdande i synnerhet.

I Finland tillsattes i juni 2016 ett projekt vid Inrikesministeriet för att sätta konventionen i kraft. Landskapsregeringen lämnade ett utlåtande om konventionen och om ändamålsenligheten med undertecknandet av den. Gällande bedömning om konventionen innehåller frågor som enligt självstyrelselagen anfördes att enligt Självstyrelselagen för Åland 18 § 6 p. tillhör allmän ordning och säkerhet landskapets lagstiftningsbehörighet. Vidare anfördes att lagtinget ska ge sitt samtycke till internationella fördrag eller annan internationell förpliktelse som Finland ingår om fördraget innehåller sådana bestämmelser som omfattas av landskapets lagstiftningsbehörighet. Således ska lagtingets bifall inhämtas före konventionen kan träda i kraft i landskapet. Landskapsregeringen ställde sig positiv till konventionen och konstaterade vidare att konventionen inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Alla remissinstanser ansåg det motiverat att konventionen sätts i kraft i Finland och Finland undertecknade sedermera konventionen den 21 december 2017.

I propositionen finns ett förslag till en så kallad blankettlag genom vilken de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. Vidare innehåller förslaget ett förslag till riksdagens samtycke till att Finland säger upp konventionen från 1985 samt ett förslag om ändring av lagen om sammankomster. Om Ålands lagting samtycker till konventionen kommer motsvarande lagstiftningsåtgärder att krävas också på Åland. Konsekvenserna för de åländska myndigheterna bedöms inte bli stora då man redan nu arbetar utgående från samma verksamhetsmodeller som i Finland och i samarbete med nationella och internationella myndigheter när större evenemang genomförs på Åland.

Landskapsregeringen ställer sig positiv till godkännandet och ikraft sättandet av konventionen samt konstaterar att propositionen inte innehåller några bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

     Landskapsregeringen erhöll en begäran om utlåtande av riksdagens förvaltningsutskott den 7 september 2021. Landskapsregeringen lämnade följande utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott den 14 september 2021:

Landskapsregeringen har erhållit begäran om skriftligt yttrande om RP 45/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna sammankomster. I Finland tillsattes i juni 2016 ett projekt vid Inrikesministeriet för att sätta konventionen i kraft. Landskapsregeringen lämnade ett utlåtande om konventionen och om ändamålsenligheten med undertecknandet av den. Till den del propositionen berör landskapet har landskapsregeringen hörts under beredningsprocessen och lämnat ett utlåtande ÅLR 2020/10205 till Inrikesministeriet.

I 59 § självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland regleras situationen för ett internationellt avtals ikraftträdande i landskapet Åland enligt följande: "Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft."

Landskapsregeringen konstaterade i sitt utlåtande att konventionen rör allmän ordning och säkerhet, ett område vilket hör till landskapets behörighet enligt 18 § 6 punkten självstyrelselagen. För att konventionen ska träda i kraft i landskapet Åland krävs således bifall av Ålands lagting.

I propositionen finns ett förslag till en så kallad blankettlag genom vilken de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. Om Ålands lagting samtycker till konventionen kommer motsvarande lagstiftningsåtgärder att krävas också på Åland.

 

     Landskapsregeringen har således i sina utlåtanden konstaterat att landskapsregeringen ställer sig positiv till konventionen och undertecknandet av den. Vidare har konstaterats att konventionen berör ett område vilket hör till landskapets behörighetsområde och måste tillställas lagtinget.

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2021

 

 

 

 

Lantråd

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Harry Jansson