Landskapsregeringens svar RP 10/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 10/2021-2022

Datum

 

2022-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik

·      Republikens presidents framställning nr 10/2021-2022

 

Bakgrund

Ålands lagting har den 14 juni 2022 begärt landskapsregeringens yttrande över republikens presidents begäran till Ålands lagting om bifall till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik.

 

Konventionen om vägtrafik innehåller bestämmelser om vägtrafik, som enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen (1991:71) för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet och således måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att ikraftträdandeförordningen ska träda i kraft även på Åland.

 

Landskapsregeringen lämnade i juni 2021 (ÅLR 2021/3624) ett utlåtande till Kommunikationsministeriet över FN:s generalsekreterares förslag om ändring av artikel 1 och införande av artikel 34 (bis) i Wienkonventionen om vägtrafik. I utlåtande meddelas att Åland ser positivt på att Wienkonventionen om vägtrafik öppnar upp för de framtida möjligheter som automatiserade transporter innebär. Landskapsregeringen framförde även att Åland anser att Finland skulle acceptera ändringarna i konventionen.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 21 punkten självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om vägtrafik.

 

Allmänt om ändringarna i Wienkonventionen

Wienkonventionen ingicks 1968, och Finland ratificerade den 1986 (FördrS 30/1986). I konventionen föreskrivs det bland annat om internationella vägtrafikregler.

 

Ändringarna i Wienkonventionen hänför sig till den ökande automatiseringen av fordon. Ändringarna möjliggör att ett fordon kan anses ha en förare trots att det inte är en fysisk person som framför fordonet. Under förutsättning att ett fordon har ett automatiserat körsystem som uppfyller vissa ännu inte fastslagna nationella tekniska krav samt uppfyller nationell lagstiftning som reglerar körning, kan fordonet i framtiden få framföras utan förare.

 

Arbetsgruppen för vägtrafik (WP 1) inom FN:s ekonomiska kommission för Europa godkände vid sin 81:a session den 21-25 september 2021 ett förslag till ändring av konventionen om vägtrafik, enligt vilket det till artikel 1 i konventionen fogas en ny punkt ab och en ny ac samt en ny artikel 34 bis. FN:s generalsekreterare har tagit emot förslaget och meddelat konventionsparterna det officiella förslaget till ändringar av konventionen den 15 januari 2021.

 

Ändringarna i konventionen i sig har inga direkta konsekvenser för lagstiftningen i Finland eller på Åland. De nya definitionerna påverkar inte heller området för lagstiftningen, eftersom det ännu inte finns någon reglering som de nya konventionsbestämmelserna kan påverka. Om man på Åland (och i Finland) vill ta i bruk automatiserad körning måste det utfärdas lagstiftning och andra närmare bestämmelser om saken. Ett projekt om automatiserad körning i Finland har startats den 4 maj 2021 av Kommunikationsministeriet.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att konventionen om vägtrafik ska gälla på Åland. Vad gäller aktuella ändringar i konventionen konstaterar landskapsregeringen att konventionsändringarna möjliggör framtida automatiserad körning och landskapsregeringen är positivt inställd till utvecklingen.

 

Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder för att implementera konventionen inte är nödvändiga på Åland då de nya definitionerna inte påverkar området för lagstiftningen, eftersom det ännu inte finns någon reglering som de nya konventionsbestämmelserna kan påverka.   

 

Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter ändringarna i konventionen om vägtrafik i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 27 november 2022

 

 

 

Lantråd

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström