Landskapsregeringens svar rp 11/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

YTTRANDE

Datum

 

2017-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över Republikens presidents framställning med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem

·       Republikens presidents framställning nr 11/2016-2017

 

Ålands lagting har den 6 juli 2017 begärt yttrande från Ålands landskapsregering över Republikens presidents framställning med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem.

     Konventionen från 1972 om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (nedan konventionen) sågs över 1996. Översynen genomfördes med hjälp av ett protokoll (nedan protokollet), som hade som syfte att modernisera konventionen och i sista hand ersätta den. Protokollet ersätter konventionen för de stater som godkänt det.

     Protokollet är i kraft internationellt och blir bindande för Finland efter att Finland godkänt det. De ändringar i protokollet som gjordes 2009 och 2013 är tills vidare inte i kraft internationellt.

     Protokollet är direkt tillämplig på de yttre territorialvattnen, dvs. de vatten som ligger utanför den baslinje från vilken territorialvattnet räknas. För de inre vattnen kan avtalsparterna själva besluta om man ska tillämpa protokollet eller om man vidtar andra effektiva tillståndsregler.

     Den mest betydande skillnaden mellan den tidigare konventionen och 1996 års protokoll är att protokollet slår fast att grundprincipen är att det är förbjudet att dumpa avfall och annat material i havet, medan konventionen klassificerade avfall och annat material i olika kategorier enligt under vilka förutsättningar det var tillåtet att dumpa dem i havet. Med dumpning menas att någon i havet med avsikt gör sig av med eller deponerar avfall, material eller någon form av fartyg eller konstruktion. I bilaga 1 till dumpningsprotokollet uppräknas de material som under vissa förutsättningar kan komma ifråga för dumpning. Dumpningsprotokollet förbjuder dessutom förbränning av avfall till havs (förutom förbränning av sådant avfall som produc ras vid normal drift av fartyget) och export av avfall för dumpning.

     En första ändring av dumpningsprotokollet från 2006 har redan trätt i kraft. Ändringen i protokollet 2009 är en fortsättning på 2006 års ändring som gäller dumpning av koldioxid i havet. Genom ändringen lindrades det allmänna förbudet i protokollet mot export av avfall i fråga om export av koldioxid. Export av koldioxidströmmar är tillåten för lagringsändamål om den exporterande och mottagande staten har ingått en överenskommelse om saken eller förbundit sig vid något annat arrangemang. 

     Genom den tredje ändringen i dumpningsprotokollet från 2013 regleras havsgödning samt annan klimatmanipulering i havet. Klimatmanipulering i havet avser avsiktliga ingrepp i den marina miljön i syfte att manipulera naturliga processer, bland annat för att motverka effekter av den av människan orsakade klimatförändringen. Bland annat förbjuds havsgödning, d.v.s. sådan mänsklig verksamhet som syftar till att stimulera havets produktion. Utgångspunkten gällande klimatmanipulering är att det med undantag för vissa särskilt specificerade åtgärder är förbjudet.

     I ett utlåtande till miljöministeriet den 19 maj 2017 över ett utkast till regeringens proposition konstaterade landskapsregeringen att de på Åland finns bestämmelser om dumpning i Landskapsförordning (2007:3) om deponering av avfall och i Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor. Skyddsbestämmelserna är mer långtgående än i konventionen och dess protokoll. På Åland får endast rena muddermassor deponeras i havet efter en tillståndsprövning.

     Vidare konstaterade landskapsregeringen att dumpningsprotokollet förbjuder förbränning av avfall till havs. Protokollet tillåter dock förbränning av sådant avfall som produceras vid normal drift av fartyget. Bestämmelserna på Åland gällande förbränning av avfall till havs är för närvarande något otydliga. I riket regleras detta genom avfallslagen (646/2011). Landskapsregeringen utarbetar för närvarande ett förslag till ny avfallslagstiftning enligt vilket rikets avfallslag ska tillämpas på Åland. I rikets avfallslag18 § förbjuds förbränning av annat avfall än avfall från normal drift på fartyg på finländskt vattenområde, d.v.s. även på inre vattenområden.

     Landskapsregeringen konstaterar att regeringens proposition på ett tillfredställande sätt redogör för den åländska lagstiftningsbehörigheten. I utkastet noterades tidigare ett skrivfel i hänvisningen till självstyrelselagen. Detta skrivfel har nu rättats till.

     Landskapsregeringen har inget att invända mot att konventionen och dess ändringar träder i kraft i landskapet.

 

Mariehamn den 24 augusti 2017

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa