Landskapsregeringens svar rp 12/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE

Datum

 

2016-10-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 12/2015-2016

 

 

 

 

Ålands lagting har den 5 oktober 2016 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering angående republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea (Sydkorea) om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

     Eftersom överenskommelsens bestämmelser delvis hör till landskapets lagstiftningsbehörighet behöver Ålands lagtings bifall inhämtas till lagen om sättande i kraft av överenskommelsen för att den också ska träda i kraft i landskapet.

     Överenskommelsen innehåller bestämmelser om pensions- och arbetslöshetsförsäkring när personer rör sig mellan avtalsstaterna samt om betalning av pensioner över gränserna. För Finlands del gäller överenskommelsen arbetspensionssystemet och för Sydkoreas del det på förvärvsverksamhet baserade folkpensionssystemet. Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskyddet för bl.a. landskapets anställda. Överenskommelsen tillämpas även på lagstiftningen som gäller arbetslöshetsförsäkring, men endast till den del det är fråga om arbetslöshetsförsäkring och betalning av avgifter. Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa.

     Bland de utomeuropeiska länderna har Finland ingått överenskommelser om social trygghet med bl.a. Australien, Förenta staterna, Kanada, Indien och Kina. Sydkorea har överenskommelser om social trygghet med Sverige och Danmark.

     Överenskommelsen säkerställer pensionsrättigheterna för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Sydkorea, eftersom pensioner som intjänats i arbetslandet också betalas utanför den berörda avtalsstaten med stöd av överenskommelsen. Enligt finländsk arbetspensionslagstiftning betalas pension utomlands utan begränsningar redan i nuläget.

     Landskapsregeringen betalar för närvarande inte ut arbetspension till någon person som är bosatt i Sydkorea.

     Den huvudsakliga målsättningen med överenskommelsen är att undvika dubbla socialförsäkringsavgifter för utsända arbetstagare från Finland till Sydkorea. Enligt överenskommelsen ska utsända arbetstagare från Finland omfattas av arbetspensionslagstiftningen och lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa i fem år och avgifterna betalas till Finland.

     Näringsavdelningens utlåtande har inhämtats när det gäller bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring.

     Näringsavdelningen konstaterar att överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Republiken Korea gynnar åländska och finländska företags och anställdas verksamhet i Sydkorea och koreanska företags verksamhet i Finland genom att förhindra dubblering av socialförsäkringsavgifter och ger ett bättre skydd för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Sydkorea, vilket är positivt. Arbetstagare och företagare som är utsända från Finland betalar in avgifter till bl.a. den finländska arbetslöshetsförsäkringen och intjänar förmåner från densamma under en period som inte förväntas pågå längre än 60 kalendermånader. Utan överenskommelse skulle motsvarande avgifter betalas även till det koreanska systemet.

     Landskapsregeringen har inget att anmärka mot att överenskommelsen också träder i kraft i landskapet.

 

 

 

 

Mariehamn den 27 oktober 2016

 

 

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa