Landskapsregeringens svar rp 12/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

31.8.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 12/2016-2017

 

Ålands lagting har den 21 augusti 2017 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtande i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 18 maj 2017 lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan. Landskapsregeringen vidblir den bedömning som gjorts i samband med ovanstående utlåtande.

 

Avtalet om politisk dialog och samarbete med Kuba är till karaktären ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till EU:s, dels till medlemsstaternas behörighet. Avtalet syftar till att stärka förbindelserna mellan EU och Kuba genom politisk dialog och handel samt genom att främja parternas möjligheter till samarbete inom ett flertal olika sektorer. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen utgör centrala element i avtalet. Avtalet rör samarbete bland annat inom social utveckling, ekonomisk utveckling, miljöfrågor och regional integration. Avtalet är inte ett handelsavtal, men innehåller ett avsnitt om handelssamarbete. Bestämmelserna i avtalet är till stor del av en generell karaktär och innehåller huvudsakligen allmängiltiga åtaganden om uppmuntran till dialog och fördjupat samarbete mellan avtalsparterna.

 

I regeringens proposition till riksdagen redogörs för avtals- och handelsförbindelserna mellan Finland och Kuba. Redogörelsen visar att handeln mellan Finland och Kuba är anspråkslös, men att de närmare relationerna mellan Kuba och Förenta staterna den senaste tiden har ökat intresset för den kubanska marknaden även i Finland. År 2016 uppgick Finlands export till Kuba till ca 12 miljoner euro, och importen från Kuba till ca 124 000 euro. Enligt uppgift från Ålands statistik- och utredningsbyrå har ingen export från Åland till Kuba förekommit mellan åren 2012-2016; även importen från Kuba till Åland är obetydlig, ingen import har förekommit under 2012-2016 förutom år 2014 då "Socker och sockerkonfektyrer" importerades till ett värde av 53 215 euro. Statistiken för handeln mellan Åland och Kuba omfattar den direkta utrikeshandeln (export enligt destinationsland, import enligt både avsändnings- samt ursprungsland). Skulle import-/exportförfaranden ha skett med hjälp av en mellanhand i riket (transitvaror) så framgår handeln inte ur Åsub:s statistik på grund av den ringa deklaration som krävs vid handel över skattegränsen.

 

Avtalet om politisk dialog och samarbete ska tillämpas, å ena sidan, på Republiken Kubas territorium, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, i enlighet med de villkor som fastställs i dessa fördrag. Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) följaktligen är tillämpliga på avtalet med Kuba, i de fall avtalsbestämmelserna i fråga kunde innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. Till den del dessa avtalsbestämmelser hör till EU:s exklusiva behörighet konstaterar landskapsregeringen att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga.

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet med Kuba.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2017

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman