Landskapsregeringens svar rp 13/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

31.8.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 13/2016-2017

 

Ålands lagting har den 21 augusti 2017 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtanden i ärendet:

-          Landskapsregeringen har haft möjlighet att informellt kommentera avtalsutkastet såväl i oktober 2013 som i december 2014.

-          Landskapsregeringen har därtill den 27 april 2017 lämnat ett formellt utlåtande till utrikesministeriet över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan. Landskapsregeringen vidblir den bedömning som gjorts i samband med ovanstående utlåtanden.

 

Partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete är till karaktären ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till Europeiska unionens, dels till medlemsstaternas behörighet. Partnerskapsavtalet är ett vidsträckt samarbetsavtal vars syfte är att utveckla samarbetet mellan EU och Nya Zeeland inom ett flertal områden. Viktiga delområden i avtalet är politisk dialog och samarbete om utrikespolitik och säkerhetsfrågor, samarbete om ekonomi och handel, samarbete om rättvisa, frihet och säkerhet samt samarbete på området hållbar utveckling, energi och transport. Därtill innehåller avtalet även bestämmelser om t.ex. forskning, utbildning och kultur, hälsofrågor, jord- och skogsbruk, fiske och havsfrågor samt sysselsättning och socialpolitik. Partnerskapsavtalet ska utgöra grunden för förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland, vilka förväntas inledas under 2017.

 

Partnerskapsavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Nya Zeelands territorium exklusive Tokelau, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) således är tillämpliga på partnerskapsavtalet med Nya Zeeland, i de fall avtalsbestämmelserna i fråga kunde innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. I samband med att landskapsregeringen fick möjlighet att informellt kommentera avtalsutkastet i oktober 2013 samt i december 2014 bedömde dock utrikesministeriet att protokoll 2 inte aktualiseras i samband med detta avtal, eftersom avtalsbestämmelserna inte berättigar företag från Nya Zeeland att fritt utöva näringsverksamhet inom EU, utan bestämmelserna syftar endast till att främja samarbetet och dialogen parterna emellan.

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete med Nya Zeeland.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2017

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman