Landskapsregeringens svar rp 13/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

2.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över framställning från republikens president om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förordningen om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

·       Republikens presidents framställning nr 13/2013-2014

 

 

 

Enligt 31 § 2 mom. lagtingsordning för Åland ska lagtingets talman utan dröjsmål översända till landskapsregeringen för yttrande en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Till landskapsregeringen har den 22 september 2014 inkommit lagtingets talmans begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 13/2013-2014.

 

Förenta Nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 59-60/1989) trädde ikraft i Finland år 1989. Konventionen har inte varit föremål för ett inomstatligt ikraftsättande i landskapet genom lagtingets bifall. Detta konstaterades även i samband med landskapsregeringens yttrande till lagtinget av den 21 mars 2013 i samband med behandlingen av det fakultativa protokollet till konventionen.

 

Landskapsregeringen konstaterar att konventionen innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighet och att ikraftträdandet till denna del förutsätter lagtingets bifall. Bland annat kan konstateras att varje konventionsstat ska enligt konventionen säkerställa att undervisning och information om förbudet mot tortyr (artikel 10) och grym och omänsklig behandling (artikel 16) innefattas i utbildningen av myndighetspersoner och andra personer som kan delta vid fängsligt förvar, förhör eller behandling av enskilda personer som blivit utsatta för någon form av gripande, kvarhållande eller frihetsberövande. Detta är behörighet som föll inom ramen för undervisningsväsendet och landskapets behörighetsområde redan enligt 13 § 1 mom. 2 punkten i 1951 års självstyrelselag. Även behörigheten att lagstifta gällande landskapets och kommunernas tjänsteinnehavare hörde till landskapet enligt 13 § 1mom 3 och 11 punkten, 36 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Förhållandet till landskapets behörighet och behovet av lagtingets bifall behandlas närmare i lag- och kulturutskottets betänkande nr 8/2013-2014. Betänkandet ansluter till lagtingets behandling av det fakultativa protokollet till konventionen och republikens presidents framställning nr 12/2012-2013.

 

Landskapsregeringen har gjort sökningar i den allmänna förvaltningens dokumenthanteringssystem men inte funnit några dokument som tyder på att landskapsregeringen hördes eller deltog i förhandlingar då konventionen förhandlades fram på internationell nivå i början av 1980-talet. Landskapsregeringen har lämnat ett utlåtande till utrikesministeriet den 10 juni 2010 i samband med utarbetandet av Finlands kombinerade femte och sjätte periodiska rapport gällande konventionen. I utlåtandet framfördes även att lagtingets bifall inte inhämtades i samband med ratificeringen av konventionen och att konventionen inte är ratificerad till den del den faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringen understöder målsättningen med och sakinnehållet i konventionen.

 

Mariehamn den 2 oktober 2014

 

 

Vicelantråd                           Roger Nordlund

 

 

 

 

 

Minister                                 Wille Valve