Landskapsregeringens svar RP 13/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

10.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen

·      Republikens presidents framställning nr 13/2021–2022

 

Ålands lagting har den 28 september 2022 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen.

Landskapsregeringen har den 16 maj 2022 lämnat ett utlåtande till kommunikationsministeriet om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Landskapsregeringen konstaterade då att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet.

 

Världspostkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet. Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

 

Finland, inklusive Åland anslöt sig till Världspostföreningen den 12 februari 1918. Föreningens högst beslutande organ är kongressen, som består av representanter för föreningens medlemsländer och som sammanträder med fyra års mellanrum. Världspostföreningens avtal antas som nya avtal som i helhet ersätter de tidigare avtal som är i kraft. Kongressen godkänner de nya ändringarna i föreningens avtal.

 

De ändringar i konventionen som gjordes vid kongressen i Abidjan 2021 gäller i huvudsak medlemsländernas utsedda operatörers verksamhet. En del av de gällande bestämmelserna togs in i konventionen i oförändrad form och ändringar gjordes endast i en del av artiklarna. Många ändringar är av teknisk karaktär och har inga särskilda praktiska konsekvenser.

 

Enligt 58 § 2 mom. ska landskapsregeringen underrättas om förhandlingar angående fördrag och andra internationella förpliktelser i fråga om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet. Landskapsregeringen har inte underrättats om denna konvention enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen. Däremot har Åland Post Ab varit involverade i förarbetet både via ministeriet och de nordiska samarbetsforumen. Åland Post deltog även digitalt i kongressen i Abidjan. Åland Post stöder det som bestämdes vid kongressen.

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen föranleder inte några ändringar av landskapslagen (2007:60) om posttjänster. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till Världspostkonventionen, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

 

 

 

 

 

L a n t r å d                           Veronica Thörnroos

 

 

 

 

 

Vicelantråd                          Harry Jansson