Landskapsregeringens svar rp 14/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

21.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen.

 

·       Republikens presidents framställning nr 14/2016-2017

 

 

Ålands lagting har den 20 september 2017 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället som trädde i kraft den 1 oktober 2011.

 

Landskapsregeringen konstaterar att Undervisnings- och kulturministeriet efterfrågat utlåtande från Ålands landskapsregeringen den 4 april 2017 med anledning av utkastet till den bifogade regeringspropositionen till riksdagen om ett lagförslag om godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället. Ålands landskapsregering konstaterade då i sitt svar den 11 maj 2017 att en implementering av konventionen skulle vara uteslutande positiv för landskapets del och hade därför inga invändningar emot den fortsatta processens framskridande. Vidare konstaterades att det i 59 § självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland regleras situationen för ett internationellt avtals ikraftträdande i landskapet Åland enligt följande: "Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft."

 

De mest centrala aspekterna av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Konventionen har sitt ursprung i Europarådets ministerkommittés

vilja att skapa en referensram som visar hurdana ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter och resurser kulturarvet erbjuder. Ålands landskapsregering konstaterar att ramkonventionen innebär en förstärkning av Europarådets befintliga konventioner, rekommendationer och åtgärder som gäller enskilda delområden i fråga om kulturarv.

 

Med konventionen vill man säkerställa att man i fråga om kultur och kulturarv fokuserar på hållbar utveckling även i framtiden. Konventionen bygger på principerna om varje människas rätt till kulturarvet och om det delade ansvaret för egna och gemensamma kulturarv samt på den hållbara användningen som grund för den samhälleliga utvecklingen och ett gott liv. Syftet är att skapa förutsättningar för en kulturarvspolitik som utgår från medborgarna och samfunden där tyngdpunkten ligger på hur kulturarvet kan vara en gemensam resurs. Vidare konstateras att konventionen innehåller åtskilliga nyanser som med fördel berikar våra mål för att utveckla oss mot en öppen förvaltning, ökad delaktighet, mångfald och bättre tillgänglighet till kulturarvet. Konventionen skulle även främja landskapets kulturarvspolitik och det europeiska samarbetet

 

Landskapsregeringens yttrande

Landskapsregeringen bedömer att lagtingets bifall till Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället kan ges eftersom landskapsregeringen anser att att den samlade bilden av en implementering av konventionen för landskapets del är uteslutande positiv. Ikraftsättande av konventionen kräver inga omedelbara ändringar i gällande lagstiftning.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 21 december 2017

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Tony Asumaa