Landskapsregeringens svar rp 15/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

YTTRANDE

 

Datum

 

 

9.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

över republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 15/2016-2017

 

Ålands lagting har den 22 september 2017 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Landskapsregeringen har tidigare lämnat följande utlåtanden i ärendet:

-          Landskapsregeringen har den 22 maj 2014 lämnat ett formellt utlåtande om avtalsutkastet, och förutsatte då att landskapets demilitariserade och neutraliserade status beaktas i de samarbetsåtgärder som vidtas på basen av avtalets artikel 7 och 8, där bestämmelser ingår om samarbete inom olika multilaterala, regionala och internationella forum och organisationer, däribland NATO. Utrikesministeriet konstaterade då att landskapets ståndpunkter kommer att beaktas vid framtagandet av regeringens proposition om avtalet.

-          Landskapsregeringen har den 10 augusti 2017 lämnat ett formellt utlåtande till utrikesministeriet över utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan. Landskapsregeringen vidblir den bedömning som gjorts i samband med ovanstående utlåtanden.

 

Partnerskapsavtalet med Kanada är till karaktären ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till EU:s, dels till medlemsstaternas behörighet. Partnerskapsavtalets syfte är att främja samarbetet och dialogen mellan EU och Kanada. Hållbar utveckling, respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen utgör centrala element i avtalet. Bestämmelserna i partnerskapsavtalet är till största delen av en generell karaktär och innehåller huvudsakligen allmängiltiga åtaganden om uppmuntran till dialog och fördjupat samarbete mellan avtalsparterna. Samtidigt med partnerskapsavtalet har parterna förhandlat om ett övergripande avtal om ekonomi och handel, Ceta-avtalet. Partnerskapsavtalet och Ceta-avtalet utgör en gemensam institutionell helhet.

 

Det strategiska partnerskapsavtalet ska tillämpas, å ena sidan, i Kanada, och å andra sidan, på de territorier där de fördrag som Europeiska unionen grundas på är tillämpliga och i enlighet med de villkor som fastställs i de fördragen. Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) således är tillämpliga på det strategiska partnerskapsavtalet med Kanada, i de fall avtalsbestämmelserna i fråga kunde innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning.

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det strategiska partnerskapsavtalet med Kanada.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman