Landskapsregeringens svar RP 16/2020-2021

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

YTTRANDE nr 16/2019-2020

Datum

 

2020-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsregeringens yttrande

Över presidentens framställning till Ålands lagting om utkast till statsrådets förordning om multilaterala avtalet M323 till ADR

·       Republikens presidents framställning nr 16/2019-2020

 

Bakgrund

 

Ålands lagting har den 20 oktober 2020 begärt yttrande från landskapsregeringen över republikens framställning till Ålands lagting om utkast till förordningen om det multilaterala avtalet M323 till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet måste Ålands lagtings godkännande i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland inhämtas för att den ikraftträdandeförordning som ingår i rikets framställan ska träda i kraft även på Åland.

 

Behörighetsfördelning

Enligt 18 § 6, 21 och 22 punkterna i självstyrelselagen har landskapet behörighet i fråga om bland annat allmän ordning och säkerhet, vägar och vägtrafik samt näringsverksamhet.

 

Allmänt om ADR

ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 genom att en förordning om ikraftträdande utfärdades (FFS 289/1979 och FördrS 23/1979, se bilaga 1). Den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

 

Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen.

 

Enligt artikel 4.3 i ADR har de fördragsslutande parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Av Finland undertecknat separat avtal får tillämpas i internationella ADR-transporter mellan de ADR-länder som har undertecknat det separata avtalet i fråga. Det får även tillämpas på nationella transporter.

 

Sedan lagtinget beslutade om bifall till ADR har åländskt bifall även givits till flera tilläggsavtal till ADR.

 

Aktuellt tilläggsavtal till ADR

Tilläggsavtalet M323 tillåter avvikelser från de förpackningsinstruktioner som gäller för transport av kobolthydroxid. Kobolthydroxid kan orsaka allvarlig förgiftning hos människor och djur vid kontakt med huden eller genom inandning eller förtäring.

 

Tilläggsavtalet gör det möjligt att under vissa förutsättningar och villkor transportera kobolthydroxid i flexibla IBC-behållare. Villkoren är utformade så att den säkerhetsnivå som gäller enligt ADR bestämmelserna bibehålls. De flexibla behållarna ska i sig transporteras enligt särskilda regler för att undvika fara. I avtalet anges också förhållningsregler för att transport inte får ske tillsammans med livsmedel för människor eller djurfoder.

 

Avtalet är avsett att fungera som en kortvarig lösning medan det förs diskussioner i syfte att utveckla långvariga krav för denna typ av transporter och inkludera dem i de permanenta ADR-föreskrifterna. Avtalet ska därför ha en kort giltighetstid om två år.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att tilläggsavtalet till ADR förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Landskapsregeringen ser därför inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

Mariehamn den 5 november 2020

 

 

L a n t r å d

Veronica Thörnroos

 

 

 

Minister

 

 

Christian Wikström